رسانه
رسانه

شایعه جدید:دیروز سیدی خودکشی کردهشایعه جدید:دیروز سیدی خودکشی کرده

درخواست حذف اطلاعات
بچه ها یک خبر جدید.ولوله ای به راه افتاده که نگو و نپرس.یک آگهی فوت ها دیدیم.آشنا بود.سیدی خدا بیامرز شده.مردم می گویند که خودکشی کرده.من که باور نمی کنم.حالا می خوام برم از خانوادش بپرسم ببینم راست گفته اند یا خیر....آخه کانال خبر پر از شایعه است.باید از خودشون بپرسم مطمئن شم....آها....از دختراش می پرسم....

با من همراه باشید....ببینیم آ ش چی میشه؟منبع: http://nedayeasman70. /