رسانه
رسانه

همه میدوننهمه میدونن

درخواست حذف اطلاعات
دختره میگه نمایشنامه نوشته...داده بخونم....چندتا شخصیت دارن تو نمایشنامه به یکی نمایش میدن می خوان ببینن طرف راز های زندگیشون رو فهمیده یا نه.دختره میاد ازم می پرسه:به نظرت چه طور بود؟منم سر سری جواب می دم.خوب...میگه پس تو هم نفهمیدی؟میگم فهمیدم...اما به روی خودم نمیارم.به من چه مربوط زندگی خصوصی دیگران؟من هوای کار خودم رو داشته باشم....کفایت می کنه.فضول که نیستم عزیزم.....

البته من خودم نمایشنامه که می نویسم....این مدلی نیست....بی منظوره....عمومیه....منبع: http://nedayeasman70. /