رسانه
رسانه

#الهی!#الهی!

درخواست حذف اطلاعات

کانال پشتیبان و جدید نکته سنج:
?? @noktehsanj1#الهی!


الهی!
گر زارم درتو زا خوش است، ور نازم به نازیدن خوش است.

الهی!
به بهشت و حور چه نازم اگر مرا نَفَسی دهی از نَفَس بهشتی سازم.

الهی!
بوی دهن روزه دار به نزدیک تو عطر است.

الهی!
اگر یکباره گویی بنده ی من، از عرش بگذرد خنده ی من

الهی!
همچون بید می لرزم که مبادا به هیچ نیرزم

الهی!
همه شادی ها بی یاد تو غرور است و همه غم ها با یاد تو سرور است.

الهی!
حاظری چه جویم و ناظری چه گویم.


#الهی


??? #کانال #مردمی #نکته_سنج #جویبار
(مجمع جوانان انقل جویبار)

????????
1?? @noktehsanj
????????
2?? @noktehsanj1