رسانه
رسانه

طبیعت12576 بدون عنوان...

درخواست حذف اطلاعات

باغ ما در طرف سایه دانایی بود باغ ما جای گره خوردن احساس و گیاه

باغ ما نقطه برخورد نگاه و قفس و آینه بود باغ ماه شاید، قوسی از دایره سبز سعادت بود

سهراب سپهری از منظومه «صدای پای آب»منبع: http://ournature. /