رسانه
رسانه

طبیعت12576 بدون عنوان...

درخواست حذف اطلاعات

باغ ما در طرف سایه دانایی بود باغ ما جای گره خوردن احساس و گیاه

باغ ما نقطه برخورد نگاه و قفس و آینه بود باغ ماه شاید، قوسی از دایره سبز سعادت بود

سهراب سپهری از منظومه «صدای پای آب»منبع: http://ournature. /221 بدون عنوان...

درخواست حذف اطلاعات

باغ ما در طرف سایه دانایی بود باغ ما جای گره خوردن احساس و گیاه

باغ ما نقطه برخورد نگاه و قفس و آینه بود باغ ماه شاید، قوسی از دایره سبز سعادت بود

سهراب سپهری از منظومه «صدای پای آب» ص 275

به همه ی محیط هایی که در آن ها نوعی از ،زندگی جریان داشته باشد “محیط زیست ” گفته می شود از جمله : است آب،شهر، اقیانوس،کویر و… برای بقای یک محیط زیست،ارتباط متقابل موجودات زنده با یکدیگر و با عوامل غیرزنده،امری لازم و ضروری است.عوامل زنده ی یک ا یستم عبارتند از: تولید کننده(گیاهان سبز) مصرف کننده (جانوران) ،تجزیه کننده ها (باکتری ها و قارچ ها )مهم ترین ارتباط جانداران با یک دیگر،ارتباط غذایی است که به صورت زنجیره ی غذایی و شبکه ی غذایی جریان دارد و درنهایت همه ی جانداران کره ی زمین یک شبکه ی غذایی بزرگ به نام شبکه ی حیات را تشکیل می دهند. عوامل غیر زنده عبارتند از:

دما،نور،آب،گازها،مواد شیمیایی،گرما،(که بیشتر از اشعه ی مادون قرمز حاصل از نور خورشید به دست می آید) برنامه های مربوط به زیست محیطی باید آن چنان در نظر گرفته شوند که بقای همه ی موجودات دریک سیستم تضمین گردد.منبع: http://ournature. /