رسانه
رسانه

48436 بدون عنوان...48436 بدون عنوان...

درخواست حذف اطلاعات
ازیه دیوونه میپرسن چی شدخل شدی؟میگه من یه زن گرفتم که دختری ۱۸ساله داشت،بابام از دختره خوشش اومد،مخشوزد،شدزن بابام.پس زن من،مادرزن بابام شد،بابام داماد من شد،من شدم پدر زن پدرم!

دخترزنم پسر زاییدکه شد داداش من و نوه زنم،که نوه من هم بود،پس من پدربزرگ داداشم شدم!

زنم پسر زایید درنتیجه زن بابام خواهر ناتنی پسرم شدوپسرم داداش من شد!!!!

توباشی خل نمیشی؟؟!!!!!!منبع: http://parisa1212. /