رسانه
رسانه

...معجزه زندگی......معجزه زندگی...

درخواست حذف اطلاعات

سربازان از پیروزی در جنگ ناامید بودند.

فرمانده به آنها گفت:

سکه را بالا می اندازم، اگر شیر شد پیروز می شویم و اگر خط شود ش ت می خوریم.

سکه شیر آمد و شادی سربازان به هوا برخاست!

آنها به جنگ رفتند و بر دشمن پیروز شدند.

فردای آن روز فرمانده سکه را به آنها نشان داد، هر دو طرف سکه شیر بود!

*امید* در زندگی معجزه می کند...منبع: http://proudly-young. /