رسانه
رسانه

.؟.؟..؟.؟.

درخواست حذف اطلاعات

آنگاه که غرور ی را له می کنی،

آنگاه که کاخ آرزوهای ی را ویران می کنی،

آنگاه که شمع امید ی را خاموش می کنی،

آنگاه که بنده ای را نادیده می انگاری،

آنگاه که حتی گوشت را می بندی تا صدای د شدن غرورش را نشنوی،

آنگاه که خدا را می بینی و بنده خدا را نادیده می گیری،

می خواهم بدانم،

دستانت را بسوی کدام آسمان دراز می کنی تا برای

خوشبختی خودت دعا کنی؟منبع: http://proudly-young. /