رسانه
رسانه

مشاوره وتحلیل دربازار بورس در استان قمشنبه بیستم برج اذر

درخواست حذف اطلاعات

قبل از گذاشتن سیگنال های این هفته باید خدمتتان عرض کنم بنده تا حالا ریالی پول از بابت سیگنال های سایت از .. ی دریافت نکرده ام و هیچ وقت هم نگفته ام که با این پیشنهادها پوزیشن بگیرید-مخاطبان این سایت را تاکنون ندیده ام و همیشه هم گفته ام که اینها صرفا پیشنهادهایی جهت رصد بازار است-تا اکنون بابت این پیشنهادات اگر هم سودده بوده افتخاری برای خود ندانسته ام-اگر .. ی تجربه بورس ندارد پیشنهاد میکنم .. ید وفروش در بورس را کنار بگذارد ودر تالار مجازی معامله کند و کلاس اموزشی برود تا تجربه مناسب با بازار را پیدا کند-گاها یک سیگنالی را حدود 190-200 مثل وبانک پیشنهاد داده ام واکنون در قیمت 180 تومان معامله میشود وبرخی خیال میکنند که این زیان بزرگی میباشد در صورتی که این مقدار ریزش جزو نوسانات معمولی بازار میباشد وبا 5-6 درصد زیان که نباید دست و پایتان بلرزد-پیشنهادهایی .. که تاکنون داده ام بیش از 90درصدشان با سود بسته شده اند-

مورد بعد اینکه همیشه گفته ام این پیشنهادها فقط جنبه پیشنهاد واموزشی دارد و با انها معامله نکنید-قبلا تا چندماه قبل هر روز گزارش کامل بازار را در سایت میگذاشتم و کلی وقت غروب هر روز صرف نوشتن گزارش می .. و درا .. کلی ناسزا و برچسب به بنده زده میشد درصورتی که همیشه گفته ام این مطالب کاملا اموزشی و رایگان است تمام آن اعتراضات سبب شد که تحلیل هر روزه بازار را کاملا کنار گذاشته و ابتدای هر هفته تعدادی پیشنهاد روی سایت بگذارم- این را متوجه باشید که برخی پیشنهادها کوتاه مدت هستند وبرخی بلندمدت-وقتی پیشنهادی بلندمدت است ممکن است بیش از یک سال مجبور باشید در سهام یک شرکت بمانید پس نباید استرس داشته باشید-در کنار تمام سیگنال ها حسینا هم د اشتیم که در زیان میباشد و البته بنده هم این سهم را دارم و حتی هر بار ر یزش .. ید مجدد هم دارم و مخصوصا اکنون حق تقدم آن را .. ید میکنم واین سهمی است که باآن سهامداری میکنم-والبته کلی سهم دیگر که با صف .. ید رشد دارند ویا قبلا داشته اندمانند تایرا ولصنم ولغدر که تعدیل مثبت 230 درصدی آن امده و کلی سهم دیگر.......

اکنون شیشه قزوین که پیشنهاد میدهم از قیمت 470 تومان به این قیمت رسیده و بنده اولین .. یدم را چهارشنبه در قیمت 971 ریال انجام دادم -اکنون نیز میگویم اصراری به ادامه مطالب این وبلاگ ندارم و صرفا به عنوان کمکی برای سهامداران گاها تعدادی پیشنهاد روی سایت میگذارم که روی آن فکر کنند-اگر بعضی از دوستان ادعای حرفه ای گری دارند نیاز نیست به این سایت سر بزنند ومیتوانند از زیان خود جلوگیری کرده و سراغ این سایت نیایند-انتقاد خوب است ولی اگر با دلیل باشد-درضمن به نظر بنده این هفته ریزشی در انتظار گروه ف .. ات خواهد بود و پیشنهادمیکنم که از این گروه فعلا .. ید نداشته باشید

شیشه قزوین .. ید اول 97 تومان

حتاید زیر 370

توریل

حریل

حپارسا

خاذین حدود 90

خبهمن زیر 95 تومان

سمگا 300

وصنا زیر 130

لکما

اعتلا

کرازی

شپنا

شتران

ذوب

وبیمه

بیمه مامنبع: http://qomsaham. .. /دوشنبه بیست ونهم برج اذر

درخواست حذف اطلاعات
درود وعرض ادب

یک یاداوری خدمتتان از حد ضرر داشته باشم اینکه سهم بنیادی وبلندمدت اگر .. ید میکنید نیاز به حدزیان نداردمثلا اعتلا یا وبانک ویا دپارس یا کاسپین و.....-برخی سهم ها را به نیت کوتاه مدت .. ید میکنیم وباید در نظرداشته باشیم که این سهم ها نیاز به حدزیان دارند ولی نه با تعیین درصد بلکه باید ناحیه ای یاعددی روانی را تعییین کنیم و البته نه بادیدن بلافاصله آن عدد بلکه با نوع معاملات و حجم و تثبیت زیر آن ناحیه ویا عدد اقدام به .. وج کنیم و پیشنهادمیکنم اگر حدزیان فعال میشود از قبل از آن که .. وج بزنیم یک سهم که مستعد رشد میباشد را انتخاب و با آن سهم تعویض کنیم-نمونه عملی در معاملات بنده ثالوند بود که عدد روانی وناحیه مهم 200تومان را که احتمال ش .. ت میدادم .. وج زدم وفکر کنم حدودا 10درصد زیان دیدم که بالافاصله چند روز قبل با ذوب تعویض .. وذوب 253تومانی هم همانروز صف .. ید شد و تقریبا تمام زیان بنده امروز جبران شد-ولی سهمی مثل وبانک را که از حدود 195تومان .. ید داشتم در 178 تومان به آن اضافه .. و میانگین کم .. و هم اکنون کمتر از 5درصد زیان میباشد که برای این سهم که دید بلند مدت دارم اصلا رقم مهمی نمیباشد-شاید سوال پیش آید که وقتی از ذوب اینقدر مطمئین هستیم چرا تمام سبد را از این سهم نمیگیریم؟خب پاسخ واضح است-هیچ سهمی وجود ندارد که اطمینان قطعی داشته باشد هرسهمی ریسک های خودش را داراست-نکته ا .. اینکه تمام پیشنهاد های بنده صرفا جهت اموزش و رصد میباشد چه آنهایی که صف .. ید میشود چه انهایی که سوینگ ویا ریزش دارند ودرضمن اگر صف .. ید نیز شود برخلاف نظر برخی دوستان هیچ افتخاری برای بنده نمیباشد-سپاسگزارم از اینکه وقت باارزش خود را برای مطالعه نظرات شخصی بنده میگذارید-شاد باشید

کقزوی هفته قبل سیگنال دادم که این هفته نیز میتوان .. ید داشت حتی اگر نزدیک به 85 .. ید دوم را انجام داد که بهتر است

وتوسم

خپارس .. ید اول زیر 90 تومان ( باتوجه به قیمت خود سهم .. ید حق تقدم را پیشنهاد نمیکنم)

حق تقدم اتکام به شرط تبدیل به سهم در صف فروش و قیمت زیر 34 تومان و .. ید پله ای حتی شاید زیر 25 تومان نیز امکان .. ید باشد

کرازی

غبشهر زیر 280 میان مدت

ساینا زیر 370 .. ید اول

حتاید 370

حسینا

توریل

حپارسا زیر 1450

شتران 300

شپنا زیر 270

خاذین زیر 90

خبهمن

.. یخت حدود 150 .. ید اول

ثاخت حدود 115

ثمسکن 93تومان .. ید اول

ثشاهد حدود 118 .. ید اول

ثتران حدود 130 .. ید اول

تکمبا زیر 90 تومان

تایرا .. ید مجدد برای .. انی که .. وج زده بودند مجددا زیر 250 تومان (ریسک کم و نوسانی بین 240-320

هپکو

ذوب حدود 250 اگر مجدد ریزش کند

کتوکا .. ید اول حدود 580 تومان

ولبهمن 170

وصنا

ثنوسا

ثاباد

بالاس حدود 820

قاسم حدود 350 .. ید اول

دکوثر زیر175

حریل138منبع: http://qomsaham. .. /یکشنبه 18 مهر

درخواست حذف اطلاعات
وبانک زیر 190

دپارس حدود1500

کاسپین حدود 1840

ورنا زیر 140

خکاوه

خاور

حپترو 340

حسینا

حریل 135

هپکو

لازما حدود 250 ید اول

وتوکا حدود 145

وساخت زیر 308

ثباغ زیر 208

ولصنم

ولغدرحدود 122

دکوثر زیر 163 ید اول

وبیمه حدود 150 ید اول

وپترو زیر 180

آسیا زیر130منبع: http://qomsaham. /شنبه هشتم برج ابان

درخواست حذف اطلاعات
درود و روز بخیر

گزارشات 6 و 9ماهه شرکت ها نوید حرکت پایدار صعودی بورس را میداد واکثر گزارشها قابل قبول بود-البته باتوجه به شرایط رکود بهتراز این انتظار نمیرفت.سیگنال های این هفته را خد متتان میگذارم که میتوانید رصد داشته باشید

حریل حدود 130 تا 135

توریل 250 تا 260

حپارسا 1700

خاذین

خزامیا

ورنا

اعتلا زیر 150

گروه ساختمانی وانبوه سازی (حتما در قیمت های حداقلی ودر نواحی حمایتی ید شود)

ثباغ

وساخت

ثنوسا

ثتران

مبین 400

بکهنوج حدود 920

هپکو حدود 82 تومان با دید نوسان

لخزر

وخارزم 94 تومان

دپارس حدود 1500

دانا زیر 211

خدیزل حدود 402

ولبهمن

حتاید حدود 380 تومان

ساینا حدود 380

وپترو حدود زیر 185

فاهواز 44

لکما 39منبع: http://qomsaham. /احتمال بسیار زیاد ترامپ ریس جمهور خواهد شد

درخواست حذف اطلاعات
سلام وعرض ادب

دوستان امروز چهارشنبه فشار فروش بسیار زیاد است-پیشنهاد میکنم هیجانزده تصمیم ن رید وفعلا دست نگه دارید-فعلا جو بازار هیجانی شده و هر تصمیمی میتواند منجر به زیان شود پس پیشنهاد میکنم که اصلا نگران نباشید چرا که بازار ومعامله گران از این روزهای سخت زیاد به خود دیده و سیستم را خاموش کرده واصلا نگاه به بازار نیندازید که هیجانی عمل نکنید-حتی در صورت پیروزی ترامپ قرار نیست که بازار منفجر شود و سیاست های امریکا تقریبا ادامه همان سیاست های قبل در مقابل ایران خواهد بودمنبع: http://qomsaham. /شنبه بیست و نهم برج ابان

درخواست حذف اطلاعات
درود وعرض ادب

سیگنال های این هفته خدمت شما دوستان عزیز والبته عذرخواهی بابت کم کار شدنم بخاطر مشغله زیاد

وخارزم 89 تومان ید اول

کتوکا 655 تومان

ولغدر زیر 119

وبیمه145

اعتلازیر 148

وبانک 180

ثمسکن حدود 90 تومان

وساخت زیر 320 تومان

سمگا زیر 315 تومان

سکرما حدود 300 ید اول

کرازی 275 ید اول

بیمه ما 210 ید اول

وتوکا 125 تومان ید اول

کاذر 190 تا 200 تومان ید اول

کاسپین حدود 1800 تومان

وهور زیر 225

تایرا 240 ید اول

کپشیر زیر 1000 تومان

وپترو زیر 180

پترول زیر 118

ورنا حدود 125

حتاید حدود 365

حسینا و حسینا ح قیمت کف روز شنبه

حفاری حدود 340 ید اول

در نظر داشته باشید شاید برخی پوزیشن ها فعال نشوند ولی قیمت های ایده ال ید از نظر بنده این قیمت ها میباشد نه بیشتر-برخی دیگر مانند حفاری حدود 300 یکبار وارد ودر صف ید هفته قبل وج زدیم واینبار مجدد در برگشتها قصد ید داریم مانند وساخت که یکبار زیر 300 وحدود 250-280 وارد شدیم و در قیمت های بالا فروش زده بودیم واکنون ید مجدد است-هفته شادی داشته باشیدمنبع: http://qomsaham. /شنبه ششم برج اذر

درخواست حذف اطلاعات
عزیزان دقت کنید که برخی سهم هایی که پیشنهاد میدهیم کمی ریزش داشته اند ولی دقت کنید که اکثر سهم ها را در سه پله برای ید پیشنهاد داده ام مانند وبانک که اولین ید حدود 190-195 و دومین ید حدود 178 تومان وهمینطور یدهای دیگر ضمن اینکه سهم هایی نیز اجازه ید در پله دوم و سوم را نداده اند وصعودی شده اند ودرضمن تمام این پیشنهادات صرفا پیشنهاد بوده و کاملا رایگان وجنبه سیگنال ندارند وفقط برای رصد بازار هستند-برخی مواقع یک سهم کوتاه مدت بوده وبا 10درصد ویا کمتر و بیشتر باید وج زده میشده واینکه مراقبت از سبد که در پوزیشن جا نمانید به عهده خود شما میباشد

وهور 215

تایرا ید اول زیر 248

لکما 39

میدکو زیر 190

ذوب حدود 276 ید اول

سکرما حدود 300 وکمتر

سمگا زیر 315

ثالوند 215

ثشرق زیر 130

کاسپین حدود 1800

بیمه ما زیر 210

ثشاهد زیر 119

گوهران زیر 116

کقزوین زیر 115

هپکو حدود 70 تومان ید دوم

کرازی زیر 285

وصنا حدود 135

وبانک زیر 180

وبیمه

ولغدر زیر 118

ولساپا حدود 155 ید اول

حسینا حق تقدم قیم کف

حتاید زیر 370

توریل حدود240منبع: http://qomsaham. /شنبه ششم برج اذر

درخواست حذف اطلاعات
عزیزان دقت کنید که برخی سهم هایی که پیشنهاد میدهیم کمی ریزش داشته اند ولی دقت کنید که اکثر سهم ها را در سه پله برای ید پیشنهاد داده ام مانند وبانک که اولین ید حدود 190-195 و دومین ید حدود 178 تومان وهمینطور یدهای دیگر ضمن اینکه سهم هایی نیز اجازه ید در پله دوم و سوم را نداده اند وصعودی شده اند ودرضمن تمام این پیشنهادات صرفا پیشنهاد بوده و کاملا رایگان وجنبه سیگنال ندارند وفقط برای رصد بازار هستند-برخی مواقع یک سهم کوتاه مدت بوده وبا 10درصد ویا کمتر و بیشتر باید وج زده میشده واینکه مراقبت از سبد که در پوزیشن جا نمانید به عهده خود شما میباشد

وهور 215

تایرا ید اول زیر 248

لکما 39

میدکو زیر 190

ذوب حدود 276 ید اول

سکرما حدود 300 وکمتر

سمگا زیر 315

ثالوند 215

ثشرق زیر 130

کاسپین حدود 1800

بیمه ما زیر 210

ثشاهد زیر 119

گوهران زیر 116

کقزوین زیر 115

هپکو حدود 70 تومان ید دوم

کرازی زیر 285

وصنا حدود 135

وبانک زیر 180

وبیمه

ولغدر زیر 118

ولساپا حدود 155 ید اول

حسینا حق تقدم قیم کف

حتاید زیر 370

توریل حدود240منبع: http://qomsaham. /شنبه بیست و نهم برج ابان

درخواست حذف اطلاعات
درود وعرض ادب

سیگنال های این هفته خدمت شما دوستان عزیز والبته عذرخواهی بابت کم کار شدنم بخاطر مشغله زیاد

وخارزم 89 تومان ید اول

کتوکا 655 تومان

ولغدر زیر 119

وبیمه145

اعتلازیر 148

وبانک 180

ثمسکن حدود 90 تومان

وساخت زیر 320 تومان

سمگا زیر 315 تومان

سکرما حدود 300 ید اول

کرازی 275 ید اول

بیمه ما 210 ید اول

وتوکا 125 تومان ید اول

کاذر 190 تا 200 تومان ید اول

کاسپین حدود 1800 تومان

وهور زیر 225

تایرا 240 ید اول

کپشیر زیر 1000 تومان

وپترو زیر 180

پترول زیر 118

ورنا حدود 125

حتاید حدود 365

حسینا و حسینا ح قیمت کف روز شنبه

حفاری حدود 340 ید اول

در نظر داشته باشید شاید برخی پوزیشن ها فعال نشوند ولی قیمت های ایده ال ید از نظر بنده این قیمت ها میباشد نه بیشتر-برخی دیگر مانند حفاری حدود 300 یکبار وارد ودر صف ید هفته قبل وج زدیم واینبار مجدد در برگشتها قصد ید داریم مانند وساخت که یکبار زیر 300 وحدود 250-280 وارد شدیم و در قیمت های بالا فروش زده بودیم واکنون ید مجدد است-هفته شادی داشته باشیدمنبع: http://qomsaham. /شنبه سیزدهم برج شهریور

درخواست حذف اطلاعات
سلام وروز بخیر

حفاری هم اکنون زیر 350 معامله میشود ومناسب برای ید اول

ذوب زیر 148

سمگا همچنان زیر 310 است ومناسب برای ید

وساخت زیر 270

ولغدر صف فروش است ومناسب برای ید در 121

ولصنم

تپکو 87 ید اول و 81 ید دوم

دامین زیر 265

دکوثر زیر 162

دبالک زیر 465

توریل زیر 230

حپارسا

ثتران حدود 122

تایرا زیر 218منبع: http://qomsaham. /شنبه بیستم برج شهریور

درخواست حذف اطلاعات
دکوثر هم اکنون در 163در حال معامله است ومناسب برای ید

فزرین

خاور زیر 118

خکاوه زیر 128

خپارس

غ ب

ورنا حدود 135

لخزر

ذوب زیر 245

وتوکا حدود 165

فاهواز 50 تومان

لکما حدود40 تومان

دامین زیر 264

ولصنم زیر 152

ولغدر و ولغدرح

اعتلاح زیر 47 تومان

توریل زیر 227منبع: http://qomsaham. /شنبه بیست وهفتم برج شهریور

درخواست حذف اطلاعات
دکوثر ید اول 159 ید دوم حدود 148

دامین زیر 265

سمگا حدود 300

حریل

هپکو ید اول 85 ید دوم 81

لخزر

لکما

ورنا

خساپا

حکمت زیر 115

کرازی

کاذر ید اول 201

ولبهمن

ولغدر و ولغدرح

وپترو

دانامنبع: http://qomsaham. /شنبه دهم برج مهر

درخواست حذف اطلاعات
وپترو زیر 180 دکوثر حدود 160 ثباغ 206 ثالوند 220 خودرو زیر 310 ورنا 136 حتاید زیر 390 دبالک کاسپین دامین سکرما سفارس غبشهر مبین زیر 390 اسیا زیر 130 حفاری 320 وپاسار زیر 100 وپارس 108

منبع: http://qomsaham. /یکشنبه 18 مهر

درخواست حذف اطلاعات
وبانک زیر 190

دپارس حدود1500

کاسپین حدود 1840

ورنا زیر 140

خکاوه

خاور

حپترو 340

حسینا

حریل 135

هپکو

لازما حدود 250 ید اول

وتوکا حدود 145

وساخت زیر 308

ثباغ زیر 208

ولصنم

ولغدرحدود 122

دکوثر زیر 163 ید اول

وبیمه حدود 150 ید اول

وپترو زیر 180

آسیا زیر130منبع: http://qomsaham. /شنبه هشتم برج ابان

درخواست حذف اطلاعات
درود و روز بخیر

گزارشات 6 و 9ماهه شرکت ها نوید حرکت پایدار صعودی بورس را میداد واکثر گزارشها قابل قبول بود-البته باتوجه به شرایط رکود بهتراز این انتظار نمیرفت.سیگنال های این هفته را خد متتان میگذارم که میتوانید رصد داشته باشید

حریل حدود 130 تا 135

توریل 250 تا 260

حپارسا 1700

خاذین

خزامیا

ورنا

اعتلا زیر 150

گروه ساختمانی وانبوه سازی (حتما در قیمت های حداقلی ودر نواحی حمایتی ید شود)

ثباغ

وساخت

ثنوسا

ثتران

مبین 400

بکهنوج حدود 920

هپکو حدود 82 تومان با دید نوسان

لخزر

وخارزم 94 تومان

دپارس حدود 1500

دانا زیر 211

خدیزل حدود 402

ولبهمن

حتاید حدود 380 تومان

ساینا حدود 380

وپترو حدود زیر 185

فاهواز 44

لکما 39منبع: http://qomsaham. /چهارشنبه دوازدهم برج ابان

درخواست حذف اطلاعات
سلام وعرض ادب

کتوکا هم اکنون 668 ومناسب برای ید اول

وبیمه 153 تومان معامله میشود ومناسب ید

کرمان هم اکنون 925 معامله میشود ومناسب برای ید اول

وساخت زیر 318

ورنا

وساپا زیر 115

هپکو

حتاید زیر 400

توریل زیر 250منبع: http://qomsaham. /احتمال بسیار زیاد ترامپ ریس جمهور خواهد شد

درخواست حذف اطلاعات
سلام وعرض ادب

دوستان امروز چهارشنبه فشار فروش بسیار زیاد است-پیشنهاد میکنم هیجانزده تصمیم نگیرید وفعلا دست نگه دارید-فعلا جو بازار هیجانی شده و هر تصمیمی میتواند منجر به زیان شود پس پیشنهاد میکنم که اصلا نگران نباشید چرا که بازار ومعامله گران از این روزهای سخت زیاد به خود دیده و سیستم را خاموش کرده واصلا نگاه به بازار نیندازید که هیجانی عمل نکنید-حتی در صورت پیروزی ترامپ قرار نیست که بازار منفجر شود و سیاست های امریکا تقریبا ادامه همان سیاست های قبل در مقابل ایران خواهد بودمنبع: http://qomsaham. /