رسانه
رسانه

مشاوره وتحلیل دربازار بورس در استان قمشنبه بیستم برج اذر

درخواست حذف اطلاعات

قبل از گذاشتن سیگنال های این هفته باید خدمتتان عرض کنم بنده تا حالا ریالی پول از بابت سیگنال های سایت از .. ی دریافت نکرده ام و هیچ وقت هم نگفته ام که با این پیشنهادها پوزیشن بگیرید-مخاطبان این سایت را تاکنون ندیده ام و همیشه هم گفته ام که اینها صرفا پیشنهادهایی جهت رصد بازار است-تا اکنون بابت این پیشنهادات اگر هم سودده بوده افتخاری برای خود ندانسته ام-اگر .. ی تجربه بورس ندارد پیشنهاد میکنم .. ید وفروش در بورس را کنار بگذارد ودر تالار مجازی معامله کند و کلاس اموزشی برود تا تجربه مناسب با بازار را پیدا کند-گاها یک سیگنالی را حدود 190-200 مثل وبانک پیشنهاد داده ام واکنون در قیمت 180 تومان معامله میشود وبرخی خیال میکنند که این زیان بزرگی میباشد در صورتی که این مقدار ریزش جزو نوسانات معمولی بازار میباشد وبا 5-6 درصد زیان که نباید دست و پایتان بلرزد-پیشنهادهایی .. که تاکنون داده ام بیش از 90درصدشان با سود بسته شده اند-

مورد بعد اینکه همیشه گفته ام این پیشنهادها فقط جنبه پیشنهاد واموزشی دارد و با انها معامله نکنید-قبلا تا چندماه قبل هر روز گزارش کامل بازار را در سایت میگذاشتم و کلی وقت غروب هر روز صرف نوشتن گزارش می .. و درا .. کلی ناسزا و برچسب به بنده زده میشد درصورتی که همیشه گفته ام این مطالب کاملا اموزشی و رایگان است تمام آن اعتراضات سبب شد که تحلیل هر روزه بازار را کاملا کنار گذاشته و ابتدای هر هفته تعدادی پیشنهاد روی سایت بگذارم- این را متوجه باشید که برخی پیشنهادها کوتاه مدت هستند وبرخی بلندمدت-وقتی پیشنهادی بلندمدت است ممکن است بیش از یک سال مجبور باشید در سهام یک شرکت بمانید پس نباید استرس داشته باشید-در کنار تمام سیگنال ها حسینا هم د اشتیم که در زیان میباشد و البته بنده هم این سهم را دارم و حتی هر بار ر یزش .. ید مجدد هم دارم و مخصوصا اکنون حق تقدم آن را .. ید میکنم واین سهمی است که باآن سهامداری میکنم-والبته کلی سهم دیگر که با صف .. ید رشد دارند ویا قبلا داشته اندمانند تایرا ولصنم ولغدر که تعدیل مثبت 230 درصدی آن امده و کلی سهم دیگر.......

اکنون شیشه قزوین که پیشنهاد میدهم از قیمت 470 تومان به این قیمت رسیده و بنده اولین .. یدم را چهارشنبه در قیمت 971 ریال انجام دادم -اکنون نیز میگویم اصراری به ادامه مطالب این وبلاگ ندارم و صرفا به عنوان کمکی برای سهامداران گاها تعدادی پیشنهاد روی سایت میگذارم که روی آن فکر کنند-اگر بعضی از دوستان ادعای حرفه ای گری دارند نیاز نیست به این سایت سر بزنند ومیتوانند از زیان خود جلوگیری کرده و سراغ این سایت نیایند-انتقاد خوب است ولی اگر با دلیل باشد-درضمن به نظر بنده این هفته ریزشی در انتظار گروه ف .. ات خواهد بود و پیشنهادمیکنم که از این گروه فعلا .. ید نداشته باشید

شیشه قزوین .. ید اول 97 تومان

حتاید زیر 370

توریل

حریل

حپارسا

خاذین حدود 90

خبهمن زیر 95 تومان

سمگا 300

وصنا زیر 130

لکما

اعتلا

کرازی

شپنا

شتران

ذوب

وبیمه

بیمه مامنبع: http://qomsaham. .. /یکشنبه 18 مهر

درخواست حذف اطلاعات
وبانک زیر 190

دپارس حدود1500

کاسپین حدود 1840

ورنا زیر 140

خکاوه

خاور

حپترو 340

حسینا

حریل 135

هپکو

لازما حدود 250 ید اول

وتوکا حدود 145

وساخت زیر 308

ثباغ زیر 208

ولصنم

ولغدرحدود 122

دکوثر زیر 163 ید اول

وبیمه حدود 150 ید اول

وپترو زیر 180

آسیا زیر130منبع: http://qomsaham. /احتمال بسیار زیاد ترامپ ریس جمهور خواهد شد

درخواست حذف اطلاعات
سلام وعرض ادب

دوستان امروز چهارشنبه فشار فروش بسیار زیاد است-پیشنهاد میکنم هیجانزده تصمیم ن رید وفعلا دست نگه دارید-فعلا جو بازار هیجانی شده و هر تصمیمی میتواند منجر به زیان شود پس پیشنهاد میکنم که اصلا نگران نباشید چرا که بازار ومعامله گران از این روزهای سخت زیاد به خود دیده و سیستم را خاموش کرده واصلا نگاه به بازار نیندازید که هیجانی عمل نکنید-حتی در صورت پیروزی ترامپ قرار نیست که بازار منفجر شود و سیاست های امریکا تقریبا ادامه همان سیاست های قبل در مقابل ایران خواهد بودمنبع: http://qomsaham. /شنبه ششم برج اذر

درخواست حذف اطلاعات
عزیزان دقت کنید که برخی سهم هایی که پیشنهاد میدهیم کمی ریزش داشته اند ولی دقت کنید که اکثر سهم ها را در سه پله برای ید پیشنهاد داده ام مانند وبانک که اولین ید حدود 190-195 و دومین ید حدود 178 تومان وهمینطور یدهای دیگر ضمن اینکه سهم هایی نیز اجازه ید در پله دوم و سوم را نداده اند وصعودی شده اند ودرضمن تمام این پیشنهادات صرفا پیشنهاد بوده و کاملا رایگان وجنبه سیگنال ندارند وفقط برای رصد بازار هستند-برخی مواقع یک سهم کوتاه مدت بوده وبا 10درصد ویا کمتر و بیشتر باید وج زده میشده واینکه مراقبت از سبد که در پوزیشن جا نمانید به عهده خود شما میباشد

وهور 215

تایرا ید اول زیر 248

لکما 39

میدکو زیر 190

ذوب حدود 276 ید اول

سکرما حدود 300 وکمتر

سمگا زیر 315

ثالوند 215

ثشرق زیر 130

کاسپین حدود 1800

بیمه ما زیر 210

ثشاهد زیر 119

گوهران زیر 116

کقزوین زیر 115

هپکو حدود 70 تومان ید دوم

کرازی زیر 285

وصنا حدود 135

وبانک زیر 180

وبیمه

ولغدر زیر 118

ولساپا حدود 155 ید اول

حسینا حق تقدم قیم کف

حتاید زیر 370

توریل حدود240منبع: http://qomsaham. /شنبه سیزدهم برج شهریور

درخواست حذف اطلاعات
سلام وروز بخیر

حفاری هم اکنون زیر 350 معامله میشود ومناسب برای ید اول

ذوب زیر 148

سمگا همچنان زیر 310 است ومناسب برای ید

وساخت زیر 270

ولغدر صف فروش است ومناسب برای ید در 121

ولصنم

تپکو 87 ید اول و 81 ید دوم

دامین زیر 265

دکوثر زیر 162

دبالک زیر 465

توریل زیر 230

حپارسا

ثتران حدود 122

تایرا زیر 218منبع: http://qomsaham. /شنبه بیست وهفتم برج شهریور

درخواست حذف اطلاعات
دکوثر ید اول 159 ید دوم حدود 148

دامین زیر 265

سمگا حدود 300

حریل

هپکو ید اول 85 ید دوم 81

لخزر

لکما

ورنا

خساپا

حکمت زیر 115

کرازی

کاذر ید اول 201

ولبهمن

ولغدر و ولغدرح

وپترو

دانامنبع: http://qomsaham. /یکشنبه 18 مهر

درخواست حذف اطلاعات
وبانک زیر 190

دپارس حدود1500

کاسپین حدود 1840

ورنا زیر 140

خکاوه

خاور

حپترو 340

حسینا

حریل 135

هپکو

لازما حدود 250 ید اول

وتوکا حدود 145

وساخت زیر 308

ثباغ زیر 208

ولصنم

ولغدرحدود 122

دکوثر زیر 163 ید اول

وبیمه حدود 150 ید اول

وپترو زیر 180

آسیا زیر130منبع: http://qomsaham. /چهارشنبه دوازدهم برج ابان

درخواست حذف اطلاعات
سلام وعرض ادب

کتوکا هم اکنون 668 ومناسب برای ید اول

وبیمه 153 تومان معامله میشود ومناسب ید

کرمان هم اکنون 925 معامله میشود ومناسب برای ید اول

وساخت زیر 318

ورنا

وساپا زیر 115

هپکو

حتاید زیر 400

توریل زیر 250منبع: http://qomsaham. /