رسانه
رسانه

چهارشنبه دوازدهم برج ابانچهارشنبه دوازدهم برج ابان

درخواست حذف اطلاعات
سلام وعرض ادب

کتوکا هم اکنون 668 ومناسب برای ید اول

وبیمه 153 تومان معامله میشود ومناسب ید

کرمان هم اکنون 925 معامله میشود ومناسب برای ید اول

وساخت زیر 318

ورنا

وساپا زیر 115

هپکو

حتاید زیر 400

توریل زیر 250منبع: http://qomsaham. /