رسانه
رسانه

شنبه هشتم برج ابانشنبه هشتم برج ابان

درخواست حذف اطلاعات
درود و روز بخیر

گزارشات 6 و 9ماهه شرکت ها نوید حرکت پایدار صعودی بورس را میداد واکثر گزارشها قابل قبول بود-البته باتوجه به شرایط رکود بهتراز این انتظار نمیرفت.سیگنال های این هفته را خد متتان میگذارم که میتوانید رصد داشته باشید

حریل حدود 130 تا 135

توریل 250 تا 260

حپارسا 1700

خاذین

خزامیا

ورنا

اعتلا زیر 150

گروه ساختمانی وانبوه سازی (حتما در قیمت های حداقلی ودر نواحی حمایتی ید شود)

ثباغ

وساخت

ثنوسا

ثتران

مبین 400

بکهنوج حدود 920

هپکو حدود 82 تومان با دید نوسان

لخزر

وخارزم 94 تومان

دپارس حدود 1500

دانا زیر 211

خدیزل حدود 402

ولبهمن

حتاید حدود 380 تومان

ساینا حدود 380

وپترو حدود زیر 185

فاهواز 44

لکما 39منبع: http://qomsaham. /