رسانه
رسانه

یکشنبه 18 مهریکشنبه 18 مهر

درخواست حذف اطلاعات
وبانک زیر 190

دپارس حدود1500

کاسپین حدود 1840

ورنا زیر 140

خکاوه

خاور

حپترو 340

حسینا

حریل 135

هپکو

لازما حدود 250 ید اول

وتوکا حدود 145

وساخت زیر 308

ثباغ زیر 208

ولصنم

ولغدرحدود 122

دکوثر زیر 163 ید اول

وبیمه حدود 150 ید اول

وپترو زیر 180

آسیا زیر130منبع: http://qomsaham. /