رسانه
رسانه

شنبه بیست وهفتم برج شهریورشنبه بیست وهفتم برج شهریور

درخواست حذف اطلاعات
دکوثر ید اول 159 ید دوم حدود 148

دامین زیر 265

سمگا حدود 300

حریل

هپکو ید اول 85 ید دوم 81

لخزر

لکما

ورنا

خساپا

حکمت زیر 115

کرازی

کاذر ید اول 201

ولبهمن

ولغدر و ولغدرح

وپترو

دانامنبع: http://qomsaham. /