رسانه
رسانه

شنبه بیستم برج شهریورشنبه بیستم برج شهریور

درخواست حذف اطلاعات
دکوثر هم اکنون در 163در حال معامله است ومناسب برای ید

فزرین

خاور زیر 118

خکاوه زیر 128

خپارس

غ ب

ورنا حدود 135

لخزر

ذوب زیر 245

وتوکا حدود 165

فاهواز 50 تومان

لکما حدود40 تومان

دامین زیر 264

ولصنم زیر 152

ولغدر و ولغدرح

اعتلاح زیر 47 تومان

توریل زیر 227منبع: http://qomsaham. /