رسانه
رسانه

شنبه سیزدهم برج شهریورشنبه سیزدهم برج شهریور

درخواست حذف اطلاعات
سلام وروز بخیر

حفاری هم اکنون زیر 350 معامله میشود ومناسب برای ید اول

ذوب زیر 148

سمگا همچنان زیر 310 است ومناسب برای ید

وساخت زیر 270

ولغدر صف فروش است ومناسب برای ید در 121

ولصنم

تپکو 87 ید اول و 81 ید دوم

دامین زیر 265

دکوثر زیر 162

دبالک زیر 465

توریل زیر 230

حپارسا

ثتران حدود 122

تایرا زیر 218منبع: http://qomsaham. /