رسانه
رسانه

عجب موجودات هستیم ما....????????????عجب موجودات هستیم ما....????????????

درخواست حذف اطلاعات

سلام

برا سوال چرا اینقدر خانم ها به طلا علاقه مند یا بعضی دختر خانم ها،چون برا خود بنده هیچ جذ تی نداره...وبرام سوال بود خانم ها پشت سر آقایونش بد گویی میکنند.یه بار دلم زدم به دریا گفتم،از دست شما خانمها همش فکر تون پیش ید طلا هست وهمش از همسرتون بد میگید یه بار هم تعریف کنید،بیچاره ها برا چی کار میکنند...

هیچی همشون نظر شون گفتند،چون آقایون شون بلد نبستند ،محبت کنندبخاطرودر تعریف د،وقتی در موردشون تعریف میکنیم ،بدون استثنا دعوامون میشه..


بازم عجب موجوددات هستیم ما،خوب خانم ها که قرار تو آینده مادر بشوید ،ریشه به شما برمیگردده خوب یاد بدید...کار سختیه...