رسانه
رسانه

ظریفت وجودی....????????????????ظریفت وجودی....????????????????

درخواست حذف اطلاعات

سلام

زنگ ردم،به یکی ها ،تو خیلی از موارد ازشون م میگیرم،برا بکی از دوستام سوال میپرسم،نظر تون در مورد اینکه یه خانم از یه آقا خواستگاری کنه،چی هست...گفتند اصلا هم چنین کاری نکنند،آقایون ظرفیت شو ندارند،یه واسطه قرار بدهند...از طریق ایشون اقدام کنند...

چون باید شان خانم حفظ بشود

حالا خیلی وقت بود،میگفتم ،چرا خانم ها ناز آقایون شون نمیکشند تا اینقدر به مشکل بر نخورند،متوجه شدم ،خانم ها همون اول ناز آقایون شون کشیدند،دیدند آقایون ظرفیت شو ندارند...مثل اینکه به آقایون رو ندهند بهتر جواب میده...نمیدانم انسان دو پا عجب موجودی هست...