رسانه
رسانه

تمام من...تمام من...

درخواست حذف اطلاعات
چرا تمام من پر از سکوت و بغض و آه شد

به روزگار خوب من سیاهی و تباه شد؟!

تمام شعرهای من، ش ته بغض های من...

چرا شب سیاه کمن در انتظار ماه شد؟!

چرا به قلب خسته ام هزار راه نرفته ماند؟!

به مقصد حوالی ات دلم چه بی پناه ماند

نه یک امید تازه ای که بشکند سکوت غم

نه یک خبر ز یوسفم که در درون چاه شد

تو را به روزگار دور به یاد دارد این دلم

دلم به چشم خسته ات، تمام عمر نگاه شد

بیا به شهر من که آن دو چشم غمگسار تو

هزار خون به شهر دل فشانده است و شاه شد...منبع: http://reyhannevesht. /