رسانه
رسانه

در این زمانه که هیچ شبیه خودش نیست...در این زمانه که هیچ شبیه خودش نیست...

درخواست حذف اطلاعات
در این ویرانه ی گمگشته،

تو دست کم شبیه خودت بودی...

هنوز هم میان زمین و آسمان بودی...

نه اینقدر پاگیر این قعر بی نهایت شدی،

که بال هایت را فراموش کنی...

و نه آنقدر دچار حال بارانی ابرها

که یادت برود این بذرها که افشانده ای

روزی سبز خواهند شد...

چیزی شبیه به همین نهال ها...

که روزی تنومند می شوند و سایه های بلند دارند...

که دست هایشان رو به آسمان است و

ریشه دوانده ی خاک اند...منبع: http://reyhannevesht. /