رسانه
رسانه

علیکانلوعلیکانلو

درخواست حذف اطلاعات

روستای طراقی کرد که نام اصلی آن علیکانلومیباشد در ۱۴کیلومتری بجنوردواقع شده است واهالی این روستا مردمانی خیلی مهربان پر تلاش دارد .

روستای طراقی یا علیکانلوخیلی قدمت دارد جای با صفا وسر سبز است ومسیری که از بجنورد تا روستای علیکانلو است ملقب است به کمر بند سبز بجنوردمنبع: http://rrtzrt. /