رسانه
رسانه

لعنت به شافللعنت به شافل

درخواست حذف اطلاعات
آهنگ که شروع میشه، ناخودآگاه دستم می ره که قطع ش کنم. با هر ثانیه ای که از آهنگ می گذره حس های شدیدی تو سرم شروع به چرخیدن می کنن...ولی مکث می کنم. قطع ش نمی کنم.

حس می کنم دارم فرو می رم. خیلی وقت می شد که جرات نداشتم این آهنگا رو گوش بدم، شاید چند سال؛حتی خیلی وقت می شه که دیگه نمی دونم چند سال گذشته ...

آهنگ ادامه پیدا می کنه و من بیشتر دست و پا می زنم. بیشتر فرو می رم.

می دونم باید قطع ش کنم، ولی از این فرو رفتگی لذت مبهمی می برم.

لعنت بهش،

به من،

به تو،

به سال های دور،

و بیش از همه

به

غم ت...منبع: http://ruziruzegari. /