رسانه
رسانه

اختلال لجبازیاختلال لجبازی

درخواست حذف اطلاعات
ک نی که از همان ابتدارفتارهای سرکشانه ولجبازی های مداوم دارندواین رفتارراتامراحل بعدی رشدنشان میدهند درمعرض رفتارهای ضداجتمایی وبز ارانه هم قرارمی گیرند.اکثرآنهادرکارهای منزل مدرسه وارتباطات دوستانه مشکل دارندودرنتیجه عزت نفس خودراازدست میدهند.

معیاراختلال لجبازی

ازکوره درمی رود،بابزرگسالان جروبحث میکند،عصبانی وخشن است،خیلی زودرنج است.منبع: http://s-bazargaani. /