رسانه
رسانه

dear google, how to walk like bacheye adamdear google, how to walk like bacheye adam

درخواست حذف اطلاعات

حدس بزن کی در حالی که کله سحر ش رو سر راهش به دستشویی کرده بود و ازش سوال میپرسید و به صورت افقی به راست  قدم برمیداشت (نان-بچه آدم طور) با صورت به دیوار سمت راستش برخورد کرده و سرخ شد؟ حدس شما احتمالا درسته. یه کفففف مرتب.

ساقی جان دلبندم، من دیگه هیچ توصیه ای برات ندارم. یو آر بیاند هلپ.

*

به همینجا ختم نشد البته. بحث این بود که یه جلسه سه نفری با من و یه راه دور و ساعت جلسه گروهیمون تنظیم کرده بود و من نگران بودم که شاید یادش رفته اون ساعت داخل گروه جلسه داریم. سوال ازش. دهنشو باز کرد که بگه"من اولویتمو دادم به ...." گفتم مرسی! خندید و گفت تو نه، منظورم اون  ه ست که زمانش محدود تره و ... و در همین لحظه بود که در حین سرخ و سفید شدن و هه هه خندیدن و کله  خاروندن، خودمو از بغل کوبوندم به دیوار. :| :| :| 

چرا دخترم؟