رسانه
رسانه

یادداشتهای پراکنده آقا معلمواژه ها:

درخواست حذف اطلاعات
واژه ها نشانه های آوایی مفهومها هستند ، واما مفهومها ، بیش وکم نمود کارهای معینی ازاحساسهایی هستندکه اغلب بازمی آیندوبا هم می آیند ، نمودگارگروههای احساسند ،

برای فهمیدن یکدیگربه کاربردنواژه های ی ان کافی نیست ، بلکه واژه های ی ان را همچنین

برای تجربه های درونی ی ان باید بکاربرد ، وسرانجام می باید تجربه های خودراهمگانی کرد.

ازاین رو مردمانی که از یک ملتندیکدیگررابهترمی فهمندتا آنانی که ازملتهای گوناگونن ،حتی اگریک زبان رابکاربرند.

( کتاب : فراسوی نیک و بد ---- ترجمه : داریوش آشوری ص ۲۷۱ )منبع: http://sale30. /77358 بدون عنوان...

درخواست حذف اطلاعات
سید محمد حسین حسینی:
@yesaghi77357 بدون عنوان...

درخواست حذف اطلاعات
سید محمد حسین حسینی:
ب هوای تهران خیلی سردبود.
شش صبح که ازخانه بیرون زدم تا سرکارم روم.درخیابان ها و پیاده رو پرازبرگهای سبزی بودکه براثرشدت سرمای ب ازدرختان جدا وفرش زمین شده بودند.
رنگ زردی دربین برگهای ریخته شده بچشم نمی خورد.
بعلت سرمای زودرس این بلاها برسربرگهای درختان آمده بود ودل هرعابری رادرآن وقت صبح ریش می کرد.
امشب هم هوای تهران سردتراز ب است. حتما امشب دم دمای صبح سردپاییزی مابقی برگهای سبزازبدنه ی شاخه های درختان ناخواسته جدا ودرکف خیابان وپیاده روها پهن پای درختان رافرش پهن خواهندکرد.
عجب منظره ی دردناک ودل اشی است .
من که تاب وتحمل دیدن چنین منظره وحشتناک رانداشته وندارم وبادیدن این مناظراعصابم بهم می ریزد وبسیاراندوهگین می شوم.منبع: http://sale30. /77356 بدون عنوان...

درخواست حذف اطلاعات
سید محمد حسین حسینی:
چندی پیش دریک نشست خانوادگی ودرشب نشینی پرشکوهی سمت وسوی صبحتهای جمعی مان به اعزام پرشکوه کاروانهای سواره وپیاده ی سگواران اربعین حسینی کربلای معلی کشیده بود.
ازهرنظردراین باره بحث شده بود ازمعنوی بگیرتا مالی ومادی.
یکی ازبستگان که صاحب نظروکارشناس ارشداقتصادبودندچنین اعلام نظرنمودندکه اعزام هرفردبه زیارت حسین ( ع ) برای ت دومیلیون تومان هزینه برمی داردواگرسه ملیون نفرازایران اعزام شوند دومیلیون وضربدرسه میلیون نماییم اینقدرمبلغ میلیون تومان هزینه ای است که ت بایدبپردازد.
من نیزچون ازاقتصادوعلم کلاسیک آن هیچ اطلاعی نداشته وندارم ،د اسخ این فامیل گفتم.
اینا بدر.اگرسرانگشتی تعدادمقدا ارچه نویسی وبنرنویسی بستگان زائران ازبازگشت به کربلا را سرانگشتی حساب وهرخانواده ودوستان زایران کربلا حدود پنج مت ارچه ویابن لاستیکی برای خیرمقدم زایرشان بنویسندبرای این سه میلیون نفرزایران اربیعین به کربلای معلی مصرف وچندملیون تومان پول بابت هزینه ی این کاربایدپرداخت نمایند و چندکیلوبرنج و ج پذیرایی زایران برای پذیرایی ازقوم وخویشان خودباید بپردازد.
آقای کارشناس ارشداقتصادسری باتفکروحیران به گربیانش فروبردودرتفکرعمیق غرق شد.
زیارت همه ی زواران حضرت حسین ( ع ) مقبول باد.منبع: http://sale30. /77355 بدون عنوان...

درخواست حذف اطلاعات
سید محمد حسین حسینی:
بنده ازسال ۱۳۷۲ تاکنون که باسواری درسطح شهرتهران مسافربری مانندامروز مورخ ۵/۹/۱۳۹۵ این شهررابااین ترافیک سنگین ندیده بودم.
ازساعت ۹صبح تا ۱۰ شب تمام خیابانهای تهران ترافیک سنگینی بود.
علتش شایدهوای بسیارسرد این روزبود.هواآفت وبسیارسرد.هر ماشینی درخانه ای داشت استارت زده وبااعضای خانواده اش مشغول گشت وگذاربودند.
چندروزی که هوای تهران روبه پاکی وصافی رفته بود امروزمردم ب رون آوردن اتومبیل شان جانانه همکاری دوماشین شان ر رون آورده وتا دلتان بخواهدهوای صاف تهران را آلوده ساختندوکثیف.
بیشترماشینها تک سرنشین بودند.منبع: http://sale30. /37912 بدون عنوان...

درخواست حذف اطلاعات
سید محمد حسین حسینی:
نویسنده چه ی است ؟
نوسینده انسان و یا ی است که همواره چیزهای عجیب وغریبی را در مسیر زندگی اش برخورد با دیدن آنها تجزیه و تحلیل و تجزیه می کند و تجریباتش
را برروی کاغذ می آورد و به رایگان دراختیار دیگران می گذارد .
( سیداحمدحسینی )منبع: http://sale30. /37911 بدون عنوان...

درخواست حذف اطلاعات
سید محمد حسین حسینی:
( صداقت ویک رنگی )

اگرصداقت ویک رنگی را در درون و برون و در دست خویش داشته باشیم، به یقین وحتم به همه ی سوالات مبهم درون و برون خود جواب خواهیم داد و نیاز به ی نداشته ونداریم که به سوالات مبهم ونامفهوم ماپاسخ دهند .
جواب همه ی سوالات مادر دست و چنته ی افراد سالم وصادق است که نسبت به خود ودیگران راست حسینی وصادق ومخلص باشیم .

( سیداحمدحسینی )منبع: http://sale30. /37910 بدون عنوان...

درخواست حذف اطلاعات
سید محمد حسین حسینی:
( هنر از نظر سخن سعدی ( علیه الرحمه )

هنر چشمه ای است زاینده و تی است پاینده ، اگرهنرمند از ت بیفتد غم نباشد که هنر درنفس خود تی است هرجا رود قدر بیند و برصدر نشیند .منبع: http://sale30. /37909 بدون عنوان...

درخواست حذف اطلاعات
سید محمد حسین حسینی:
دوستان ، بزرگواران عزیز.
بعلت آلودگی شدید هوای تهران وتنفس سخت دراین شهردودزای بسیارخطرناک ومشکلات تنفسی وریوی وتعطیلات پیش روی اربعین حسینی تصمیم به مسافرت چه نج روزه بمقصدزادگاه وشه دریم کردکوی خوش آب وهوا گرفته تااز خطرات آلودگی هوای تهران واحتمال ایست قلبی ومغزی دورمانده ودرامان بمانم.
اگردراین مدت باانترنت دسترسی پیدا نکرده ازهمه ی شما عزیزان بزرگواران عذرخواسته وبعدارمرجعت به تهران حتما باشما خوبان درارتباطوتماس خواهم بود.
کوچک همگی تان سیداحمدحسینی .منبع: http://sale30. /37908 بدون عنوان...

درخواست حذف اطلاعات
سید محمد حسین حسینی:
( آدم ها دردنیا به سه گروه تقسیم می شوند)

دردنیا سه گروه مردم وجوددارند:
گروه اول انی هستندکه از تجارب خود می آموزندواینان دمندانند.
گروه دوم انی هستندکه از تجربه ی دیگران می آموزندواینها سعادتمندند.
وکروه سوم انی هستند که نه ازتجربه ی دیگران چیزی می آموزندونه ازخودچیزی می فهمند ، اینها احمقان وابلهان جامعه اند.

( سیداحمدحسینی )منبع: http://sale30. /37907 بدون عنوان...

درخواست حذف اطلاعات
سید محمد حسین حسینی:
بعضی ازکشتی گیران ضعیف وناموفق درعرصه کشتی ،وقتی به درجه ی قهرمانی نمی رسند تابه مردم وانمودنمایندکه یلی وپهلوانی دردوره کشتی گرفتن شان بودندبا انبردست گوشهای خودرامی شکانندتا وانمودنمایندکه گوشهایش رادرگوش گوشه هاومیادین تشک کشتی ازدست داده اند.منبع: http://sale30. /( بشرکیست؟!)

درخواست حذف اطلاعات
بشرجانوری است چها ا!

این موجودی است بسیا یچیده وهزارتودرتوو بعضا فراوان دروغگوووزیادساختگی تودار.

اوخیلی ترسناک و خیلی وحشتناک است برای همه ودیگر موجودات وسایرجانوران.

آنهم نه بخاطر زورش ،بلکه به سبب حیله گری ومکربی پایانش.

( سیداحمدحسینی )منبع: http://sale30. /آیا هیچ سعی کرده وکوشیده ایم که خودمان راعوض کنیم ؟!

درخواست حذف اطلاعات
وقتی که دیدن عوض شود ، فکر نیز عوض می شود .

وقتی که فکرعوض شود ، عمل عوض می شود و وقتی که عمل عوض شود ،دنیا واطراف هم عوض می شود.

براستی آیا تاکنون هیچ به خودکمک کرده اید که خودراودنیا واطراف خودراتغییردهید وآن راعوض کنید؟!

( سیداحمدحسینی. )منبع: http://sale30. /چه خوب خواهدشدکه شیعیان سن ۶۳ سالگی خودراجشن بگیرند.

درخواست حذف اطلاعات
من بسیاردوست دارم سالروز تولد ۶۳ خودرا که طول عمروسن حضرت محمد (ص ) است درخانه ویامسجدی جشن بگیرم وازافرادزن ومرد ۶۳ ساله دعوت وبصرف شام ویا نهارازآنها پذیرایی بعمل آورم.

تا این عمرمقدس حضرت رسول اکرم در اذهان مردم شیعه بیادگارباقی بماند.

اگرعمرکافی وباقی برای من باشداین کاربسیارخوب وحسنه ی ازدیدمسلمان رااجراخواهم کرد وشما نیز این کاررادرسن ۶۳ سالگی انجام دهید.منبع: http://sale30. /من بشکرانه ولطف خداوندبزرگ واردسن ۵۶ سالگی شدم.

درخواست حذف اطلاعات
نمی دانم امروزویا امشب ویاشایدفردا ویا فرداشب واردسن ۵۶ سالگی خواهم شد.

۲۰/۸/۱۳۳۹ متولد ودرقدیما ساعت ودقیقه وشب وروزتولدآدمها رامثل امروزدردفتر تولدی نمی شتند ومعلوم ومشخص نمی شدکه فردچه زمان ومکان ودرمانگاه ومطب وبیمارستانی زایش شده بود.

همین بس امروز ویاامشب وشایدفردا وفردا شب پا به عرصه ی این گیتی پر طمطراق نهادم وبا پستی وپلشتی وسستی ومقاومت دنیا دندان دکرده واینهمه عمربی حاصلم راسپری نمودم.

دعاکنیدزین پس بتوانم عمر درراه مانده ام راباآرامش وبیماری ،شاد وشنگول طی نمایم.

خدایا مقدراتم ره هرکه درصلاح من است مابقی عمرم با صلاح دیدتان سپری نمایید.منبع: http://sale30. /