رسانه
رسانه

یادداشتهای پراکنده آقا معلم77358 بدون عنوان...

درخواست حذف اطلاعات
سید محمد حسین حسینی:
@yesaghi77356 بدون عنوان...

درخواست حذف اطلاعات
سید محمد حسین حسینی:
چندی پیش دریک نشست خانوادگی ودرشب نشینی پرشکوهی سمت وسوی صبحتهای جمعی مان به اعزام پرشکوه کاروانهای سواره وپیاده ی سگواران اربعین حسینی کربلای معلی کشیده بود.
ازهرنظردراین باره بحث شده بود ازمعنوی بگیرتا مالی ومادی.
یکی ازبستگان که صاحب نظروکارشناس ارشداقتصادبودندچنین اعلام نظرنمودندکه اعزام هرفردبه زیارت حسین ( ع ) برای ت دومیلیون تومان هزینه برمی داردواگرسه ملیون نفرازایران اعزام شوند دومیلیون وضربدرسه میلیون نماییم اینقدرمبلغ میلیون تومان هزینه ای است که ت بایدبپردازد.
من نیزچون ازاقتصادوعلم کلاسیک آن هیچ اطلاعی نداشته وندارم ،د اسخ این فامیل گفتم.
اینا بدر.اگرسرانگشتی تعدادمقدا ارچه نویسی وبنرنویسی بستگان زائران ازبازگشت به کربلا را سرانگشتی حساب وهرخانواده ودوستان زایران کربلا حدود پنج مت ارچه ویابن لاستیکی برای خیرمقدم زایرشان بنویسندبرای این سه میلیون نفرزایران اربیعین به کربلای معلی مصرف وچندملیون تومان پول بابت هزینه ی این کاربایدپرداخت نمایند و چندکیلوبرنج و ج پذیرایی زایران برای پذیرایی ازقوم وخویشان خودباید بپردازد.
آقای کارشناس ارشداقتصادسری باتفکروحیران به گربیانش فروبردودرتفکرعمیق غرق شد.
زیارت همه ی زواران حضرت حسین ( ع ) مقبول باد.منبع: http://sale30. /37912 بدون عنوان...

درخواست حذف اطلاعات
سید محمد حسین حسینی:
نویسنده چه ی است ؟
نوسینده انسان و یا ی است که همواره چیزهای عجیب وغریبی را در مسیر زندگی اش برخورد با دیدن آنها تجزیه و تحلیل و تجزیه می کند و تجریباتش
را برروی کاغذ می آورد و به رایگان دراختیار دیگران می گذارد .
( سیداحمدحسینی )منبع: http://sale30. /37910 بدون عنوان...

درخواست حذف اطلاعات
سید محمد حسین حسینی:
( هنر از نظر سخن سعدی ( علیه الرحمه )

هنر چشمه ای است زاینده و تی است پاینده ، اگرهنرمند از ت بیفتد غم نباشد که هنر درنفس خود تی است هرجا رود قدر بیند و برصدر نشیند .منبع: http://sale30. /37908 بدون عنوان...

درخواست حذف اطلاعات
سید محمد حسین حسینی:
( آدم ها دردنیا به سه گروه تقسیم می شوند)

دردنیا سه گروه مردم وجوددارند:
گروه اول انی هستندکه از تجارب خود می آموزندواینان دمندانند.
گروه دوم انی هستندکه از تجربه ی دیگران می آموزندواینها سعادتمندند.
وکروه سوم انی هستند که نه ازتجربه ی دیگران چیزی می آموزندونه ازخودچیزی می فهمند ، اینها احمقان وابلهان جامعه اند.

( سیداحمدحسینی )منبع: http://sale30. /( بشرکیست؟!)

درخواست حذف اطلاعات
بشرجانوری است چها ا!

این موجودی است بسیا یچیده وهزارتودرتوو بعضا فراوان دروغگوووزیادساختگی تودار.

اوخیلی ترسناک و خیلی وحشتناک است برای همه ودیگر موجودات وسایرجانوران.

آنهم نه بخاطر زورش ،بلکه به سبب حیله گری ومکربی پایانش.

( سیداحمدحسینی )منبع: http://sale30. /