رسانه
رسانه

کتابخانه عمومی ثامن الحجج (ع)تبریک فرارسیدن 13 آبان

درخواست حذف اطلاعات

چرا ۱۳ آبان روز دانش آموز است؟

صبح روز ۱۳ آبان ۱۳۵۷ ه.ش دانش آموزان در حالی که مدارس را تعطیل کرده بودند رو به سوی نهادند تا بار دیگر پیوندشان را با بت شکن خویش به جهان اعلام نمایند.

80389912-3333912

این جوانان پرشور گروه گروه داخل شدند و به همراه دانشجویان و گروه های دیگری از مردم در زمین چمن اجتماع د. مأموران شاه، را به محاصره خود درآورده بودند تا چنانچه فریاد حق طلبانه از گلویی برخاست آن را با گلوله پاسخ دهند دانش آموزان در کناره نرده ها و زمین چمن اجتماع کرده بودند و فریاد مقدس “الله اکبر” آنان فضا را می شکافت و تا فاصله های دور طنین می انداخت.

ساعت یازده صبح مأموران ابتدا چند گلوله گاز اشک آور در میان دانش آموزان و دانشجویان پرتاب د. اجتماع کنندگان در حالی که به سختی نفس می کشیدند، صدای خود را رساتر د و با فریاد دشمن شکن “الله اکبر” لرزه بر اندام مأموران مسلح شاه افکندند.

در این هنگام تیراندازی آغاز شد و لاله های انقلاب یکی پس از دیگری در خون غلتیدند جوانان با فریاد الله اکبر و با شعارهای مرگ بر امریکا و مرگ بر شاه به شهادت رسیدند و انقلاب خونین یشان را تداوم بخشیدند و دشمنان را بیش از پیش به رسوایی و ش ت کشاندند.

در این واقعه ۵۶ تن شهید و صدها نفر مجروح شدند.

(ره) در پیامی که به همین مناسبت از پاریس برای امت قهرمان ایران فرستادند، فرمودند:

“عزیزان من صبور باشید که پیروزی نهایی نزدیک است و خدا با صابران است. ایران امروز جایگاه آزادگان است… من از این راه دور چشم امید به شما دوخته ام… صدای خواهی و شما را به گوش جهانیان می رسانم”.

12200_889

از آن تاریخ به بعد، سیزدهم آبان ماه با عنوان روز دانش آموز، به عنوان حماسه خونین لاله های انقلاب در جریان نهضت ی گرامی داشته میشود.

***

image634874590008679969

واقعه به نقل از یک شاهد عینی:

“شنبه ۱۳ آبان سال ۱۳۵۷ ساعت ۱۱ صبح، بیش از هفت هزار دانش آموز و دانشجو و دیگر طبقات مردم در محوطه تهران گرد آمده و عده ای سرگرم تماشای نمایشگاه ع بودند و گروهی به سخنرانی گوش می د که ناگهان یک کپسول گاز اشک آور در هوا چرخید و روی زمین فرود آمد.

عده ای سراسیمه به سوی در ورودی دویدند، ولی در همین موقع صدای تیراندازی بلند شد. سربازان از پشت میله های به سوی مردم شلیک د. هنوز فریادهای “نترسید تیراندازی هوایی است” بلند بود که دانشجویی به زمین غلتید، از این لحظه به بعد و خیابان های اطراف آن مبدل به صحنه جنگ و گریز شد.

دانشجویان و دانش آموزان قصد داشتند آن روز به سوی منزل مرحوم آیت الله طالقانی راه پیمایی کنند. درست هنگامیکه عزم وج از د با تیراندازی نیروها مواجه شدند و به دنبال آن صحنه برخوردهای خونین شد. مجروحان توسط دانشجویان به بیمارستان منتقل شدند.”

در همان ساعات اولیه نیروهای ضربت وارد شدند و دانشجویان و دانش آموزان برای مقابله با این حمله آتش افروختند و به دنبال آن مأموران پس از چند متر پیشروی در آنجا را ترک د.

با شدت گرفتن تظاهرات، مأموران حکومت نظامی خیابان های اطراف و قسمتی از خیابان انقلاب را بستند و دانشجویان و دانش آموزان در خیابانهای اطراف پراکنده شدند. تظاهر کنندگان در چند نقطه خیابانهای و ولی عصر (عج) و خیابان های منشعب از آن آتش افروختند و با دادن شعار الله اکبر و لا اله الا الله خود را از حملات ددمنشانه مأموران نجات می دادند.

ساعت دو بعداز ظهر مجدداً سربازان حکومت نظامی بر روی دانشجویان و دانش آموزان که در داخل بودند، تیراندازی د که در همان لحظات اول عده ای از دانشجویان به زمین افتادند و در خون غلتیدند. دانشجویان و دانش آموزان با پلاکاردهایی که در آن شمار کشته شدگان را نوشته بودند با دادن شعار الله اکبر به راه پیمایی پرداختند. جنگ و گریز مأموران نظامی با دانشجویان و دانش آموزان تا پاسی از شب ادامه داشت …”منبع: http://samenpl. /معرفی چند کتاب از نورسیده ها

درخواست حذف اطلاعات
آ بچال نویسنده و تصویرگر: گرم بیس، ترجمة فؤاد نظیری ناشر: فنی ایرانت

آموزش غیرمستقیم به کمک سرگرمی بسیار مؤثر است. این کتاب ما را با خود به سفری مهیّج و د ل ان زمی برد. این سفر از دشت های آفریقا آغاز میشود و تا جنگلهای آمازون و بیش هزارهای آفریقای شمالی وبیابا نهای دورافتادة استرالیا ادامه می یابد. موضوع اصلی کتاب، یک مسئلة زیست محیطی است: «اهمیت وارزش آب .»در این کتاب، بچه ها با اعداد آشنا میشوند. آنان و مخاطبان بزر گتر، 10 جانور را در متن کتاب و 100 جانوررا در حاشیة کتاب خواهند شناخت و با زیستگاههای آنان نیز آشنا خواهند شد. از ویژ های دیگر کتاب،وجه معماگونه و سرگرم کنندة آن است. اگر به تصاویر دقّت کنید، در هرکدام، تصویر جانورانی را خواهید یافت که در نگاه اوّل به چشم نمی آیند، حداقل ده حیوان در لابه لای تصاویر هر صفحة کتاب پنهان شده اند!تصویرگر این کتاب «گرم بیس » از چهره های مشهور بین المللی در خلق کتا بهای مصور است و آ بچالیکی از زیباترین و جذا بترین کتا بهای اوست.خلاصة محتوای کتاب از این قرار است که یک کرگدن، دو ببر، سه پرندة توکان، چهار پلنگ سفید، پنج ن، آب می نوشند و شش گربه ماهی در آب شنامی کنند و هفت س پاندا آب را می چشند تا اینکه هشت کفشدوزک نگرانیِ خود را نسبت به کمبود آب ابراز میکنند. نُه لا کپشت با شگفتی مشاهده می کنند که آب به شدّت کم شده و در پایان ده کانگورو متوجّه می شوند که دیگر آبی باقی نمانده است. حیوانات محل زند خود را رها می کنند و خش الی همه جا را فرامی رد؛ امّا پس از مدّتی...


دایرة ا لمعارف دنیای پروازنویسنده: آندره نهوم؛ ترجمة مهران درّی نوگورانی ناشر: پیام


از همان دوران افسان های دِدالوس پرنده در یونان باستان تاکنون، مردم در آرزوی پرواز بود ه اند. بعضی می پنداشتند که با تقلید از پرندگان و با ل زدن آ نها می توان پرواز کرد.از دوره عبّاس ابن فرناس، مخترع مسلمان، یعنی حدود سال 840 میلادی به بعد و در طول قرون وسطا،بسیاری از پژوهشگران بی پروا با لهایی به خود می بستند و از فراز برجها یا تپه ها به هوا می پ د تا فقط به زمین فرود بیایند؛ امّا اغلب سقوط می د. بعدها در قرن پانزدهم لئوناردو داوینچی، هنرمند و شمند برجستة ایتالیایی، برای گشودن اسرار پرواز به تفکّر پرداخت. لئوناردو هم معتقد بود که بشرمی تواند پرواز را از پرندگان بیاموزد؛ امّا او می پنداشت که بازوهای انسان ضعیف تر از آن است که برای مدّت زیادی بال بزند. پس او طرح ماشینهای با ل زنی به نام اورنیتوپتِر را ترسیم کرد. قر نها بعد، چنین طرحهایی دربین یادداشتهای او کشف شد. تا جایی که میدانیم، لئوناردو هرگز تلاشی برای ساختنماشینهایش نکرد و آ نها هرگز پرواز ن د. تقلید از پرواز پرندگان پیچید ه تر از آن بود که حتّی لئوناردومی پنداشت. بااینحال، ایده های او، در زمرة اولین تلا شهای علمی برای اختراع ماشین پرنده محسوب می شوند.در دایر ةالمعارف کوچک حاضر، مخاطبان جوان با تاریخچة پرواز انسان و گونه های وسایل پروازی آشنامی شوند. در ادامه رخدادهای جالب این رشته نیز بیوگرافی کوتاه صنعت پرواز یشگامان پرواز، مخترعان، ان و طراحان، تولیدکنندگان هواپیما و هوانوردان آمده است. پایا ن بخش کتاب، فرهنگ واژگان تخصصی و فهرست اعلام دوزبانه است


دایرة المعارف ورزش نویسنده احسان کاتبی؛ تصویرگر: رودابه خائف ناشر: محراب قلم

در زمانهای قدیم، ورزش جزئی از زند مردم به حساب می آمد. زیرا زند گذشتگان با زند ما خیلی متفاوت بود. درگذشته، مردم مجبور بودند برای تهیة غذا، پوشاک، مقابله با خطرهای طبیعی و جنگ، همواره آماده باشند. کم کم انسا نها دریافتند که می توانند قدرت، سرعت و مه ان را از راه تمرینهای بدنی افزایش دهند. درگذشته، فعالیتهای بدنی انسانها خیلی بیشتر از امروز بود. زیرا آ نها نمی توانستند مانند ما از فروشگاه ید کنند با وسیلة نقلیه جابجا شوند و با تلفن و اینترنت با هم ارتباط برقرار کنند. آ نها برای تهیة نیازهای روزمره شان می بایست خیلی فعالیت می د. انسا نها برای تهیة غذا به شکار می رفتند.برای مقابله با دشمنان، شمشیربازی، تیراندازی با کمان و پرتاب نیزه یاد می گرفتند. برای فرار از خطرها خیلی سریع می دویدند. برای اینکه بتوانند سریعتر حرکت کنند، سوارکاری می آموختند. کم کم انسا نها دریافتند که می توانند از ورزش لذّت ببرند. ازاین رو، مسابقاتی مانند شمشیربازی، دوومیدانی، مشت زنی، کُشتی، سوارکاری و تیراندازی ب ا د. مردم در کشورهای مختلف، به ورزشهای گوناگون علاقه داشتند.برای مثال در ایران، سوارکاری، تیراندازی باکمان و چوگان؛ در یونان، دوومیدانی، مشت زنی و ژیمناستیک و درشرق آسیا، انواع ورز شهای رزمی و شمشیربازی رواج داشت. در کتاب حاضر، ک ن در قالب چهارفصل با تاریخچه و اهمیت ورزش و تعداد زیادی از ورز شهای گروهی،انفرادی و نیز ورز شهای محلی و تفریحی و تاریخچة باز یهای المپیک و ورزشکاران مشهور آشنا می شوند.

مجموعه کتاب سفره ای 4جلد نویسنده و تصویرگر مهدیه صفایی نیا ناشر: چکه

مجموعة حاضر از 4 مجلّد تشکیل شده است. هر جلد از این مجموعة جذّاب و دیدنی برای آنکه توجّه ک ن را به خود جلب کند، به صورت یک سفره تا شده است. ک ن با والدین خود، سفره را بازمی کنندو در هر تای آن، با نوشته و تصویری زیبا رو به رو می شوند و می خوانند و لذّت می برند و نکته های یاد می رند.این مجموعه، ک ن را با برخی از مفهوم های اوّلیه مانند: بزرگ، کوچک، عددهای از یک تا پنج و همچنین حیوانات آشنا میکند. مهمتر از اینها، ضمن فراهم آوردنِ اوقات خوش برای کودک، خلّاقیت و نوآوریِ او راتقویت می کند.در کتاب این تخم گنجشک است؟مخاطب با تخم مرغی مواجه می شود که هر یک از پرندگان تصوّر میکنند مالِ آنهاست تا سرانجام معلوم میشود که تخمِ یک شترمرغ است.در کتاب این ظرف شیر مال کیه؟ قهرمانان داستان، در پیِ یافتنِ مالک ظرف شیر هستند.در کتاب بزرگترین حیوان جنگل کیه؟ حیوانات یک جنگل به دنبال آن هستند که بدانند کدام یک از آنهابزرگترین حیوان است.در کتاب این جای پای کیه؟حیوانات داستان، جای پایی را می بینند و تصوّر می کنند مالِ خود آنهاست، امّادر پایان، معلوم می شود که جای پای یک س است.منبع: http://samenpl. /یادداشت دبیرکل کتابخانه های عمومی کشور بر کتاب کریمانه

درخواست حذف اطلاعات

علیرضا مختا ور در یادداشتی با تمجید از کتاب «کریمانه»، مطالعه این کتاب را به همه مردم کشور و به خصوص جوانان توصیه کرد.


به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، علیرضا مختا ور دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور با تمجید و تقدیر از کتاب «کریمانه» که روایت حضور معظم انقلاب در منازل خانواده ی کرمان در خلال سفرشان در سال 1394 به کرمان است، مطالعه این کتاب را به همه مردم کشور به خصوص جوانان توصیه کرد.
متن کامل یادداشت دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور به شرح زیر است:

به نام آن که جان را روشنی داد

روز یکشنبه نهم آبان ماه، نسخه چاپ شده کتاب کریمانه به دستم رسید. این کتاب را به لطف عزیزان صهبا، قبل از انتشار خواندم.

کتاب در یازده فصل، روایت حضور حضرت آیت الله العظمی ، معظّم انقلاب ی، در منازل خانواده ی کرمان است که در ضمن سفر استانی ایشان، به کرمان در سال ۱۳۸۴ صورت گرفته است.

نوع روایتگری این کتاب آن را بسیار جذاب و خواندنی کرده و صفا و معنویتی که از خون پاک ی آن استان در صفحه صفحه این مجموعه موج می زند، بسیار محسوس و تأثیرگذار است.

تلاش گسترده و طولانی ای که برای تهیه مقدمات و تدوین و دقت در بیان خاطرات و مصاحبه ها صورت گرفته، با ملاحظه جزئیات و مطالب دقیق حوادث، قابل درک و فهم است.

در مدت زمانی که به خواندن این کتاب (پیش از انتشار) مشغول بودم و گفتگوهای طولانی که با عزیزان دست اندرکار تحقیق و تدوین آن داشتم، برایم مسلّم و محرز بود که این جوانان متعهد که بحمدالله به سبکی خاص و تخصصی هم در تدوین کتاب دست یافته اند، کارشان را آن طور که مطلوب و مقصود اهل ایمان است، نه یک تکلیف اداری و معمولی که امری عبادی می دانند که هم نیّت خالص در آن شرط است و هم عمل صالح در تمامی اجزاء و ارکان و مراحل.

و این چنین است که نتیجه کارشان به دل می نشیند و تا اعماق فکر و قلب آدمی نفوذ می کند.

بارها در ضمن مطالعه کتاب بر صفا و کمالات ، غبطه خوردم و سبک رفتاری عزیز را در مواجهه با خانواده معظّم از دل و جان تحسین . و بر محرومی و ناکامی خویش گریستم.

امیدوارم این کتاب، مورد مطالعه گسترده مردم عزیزمان خصوصاً جوانان این مرز و بوم که وظیفه پاسداری از میراث عظیم ی و انقلاب ی را بر عهده دارند، قرار رد و عطر پاک زند به سبک در جای جای کشورمان استشمام شود.

به جوانان عزیز مؤسسه ایمان جهادی هم صمیمانه توفیق در این عبادت تازه را تبریک می گویم و مشتاقانه به انتظار دیگر آثار عبادی ـ فرهن صهبا می نشینم.

و من الله وفیق
علیرضا مختا ورمنبع: http://samenpl. /ارسال کتاب به کتابخانه ها

درخواست حذف اطلاعات
مدیرکل منابع نهاد کتابخانه های عمومی کشور اعلام کرد: آغاز ارسال 75 هزار کتاب جدید به کتابخانه های عمومی


علی رمضانی، مدیرکل منابع نهاد کتابخانه های عمومی کشور از آغاز ارسال کتاب های «طرح انتخاب کتابدار 2» به کتابخانه های عمومی کشور خبر داد.


به گزارش ستاد خبری نهاد کتابخانه های عمومی کشور، مدیرکل منابع نهاد با اشاره به مراحل ید کتاب های انتخ کتابداران در این طرح، توضیحاتی در خصوص فرآیند ید ارائه کرد و گفت: «با پایان یافتن زمان برگزاری طرح انتخاب کتابدار 2، اداره کل منابع کار ارزی عناوین انتخاب شده را با همکاری کارشناسان استانی به اتمام رساند و فهرست عناوین درخواستی پس از تامین اعتبار لازم در شهریور ماه 95، به صورت کتابخانه ای یداری و پس از صحت سنجی تک تک بسته ها، فرآیند ارسال آنها به کتابخانه های عمومی آغاز شده و تاکنون بسته های بیش از 100 کتابخانه از مجموع کتابخانه های نهادی برای آنها ارسال شده است.»منبع: http://samenpl. /چهار کتاب برگزیده آذر ماه

درخواست حذف اطلاعات
چهار کتاب برای طرح کتاب خوان ماه، ویژه آذر 1395 توسط معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور معرفی شد.

به به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، کتاب های ترانه های نوازش اثر مصطفی رحماندوست، قاف (بازخوانی زند آ ین (ص) از سه متن کهن فارسی ویرایش یاسین حجازی، میرزا کوچک خان نوشته عصمت ویان و به خواب شیرین بروید اثر ترجمه شده ای از جواد ترکاشوند ویژه آذر 95 از سوی معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور و در راستای اجرای منویات مقام معظّم ی(دام ظله العالی) در خصوص وم معرفی و در اختیار گذاشتن کتاب خوب و سالم برای پرورش فکری جامعه و نیز اقدام عملی در مسیر اجرای سیاست های سال 1395 نهاد (سال خواندن) معرفی شدند.


ترانه های نوازش
شاعر: مصطفی رحماندوست
انتشارات کانون پرورش فکری ک ن و نوجوانان،36 صفحه


مصطفی رحماندوست برای ک ن و ادبیات ک ن چهره ای شناخته شده است. کمتر کودکی را می شناسیم که نام او را نشنیده باشد و شعری از او نخوانده باشد. مجموعه ترانه های نوازش شامل 16 ترانه از این شاعر نام آشنا است که با زبانی ساده و بی آلایش همراه با نقاشی¬های چشم نواز که نمایانگر لحظه های شاد و زیبای ک ن است، برای گروه سنی «الف منتشر شد.
شعرهایی آموزنده که که بازتاب عواطف گرم و جوشان والدین دربارة کودک است را بیان می کند. در این شعرها همان حس و حالی جاری است که در تمام تاریخ در لالایی ها جاری بوده است. بی شک خوانش این اشعار هم برای والدین و هم برای ک ن دلنشین است.
قاف
(بازخوانی زند آ ین (ص) از سه متن کهن فارسی)
ویرایش: یاسین حجازی
انتشارات: شهرستان ادب

این کتاب حاصل بازخوانی زند رسول مکرم صلوات الله علیه و آله از سه کتاب کهن، به نام های تفسیر سورآبادی حدود 470 هجری قمری، سیرت رسول الله به سال 612 هجری قمری و شرف النبی حدود سال های 577 و 585 هجری قمری است.
یاسین حجازی برای تدوین این کتاب 3 سال زمان گذاشته تا تصویری روایی و مبتنی بر مستندات تاریخی را برای خواننده به صورت خطی روایت کند.
«آه» اثر پیشین یاسین حجازی است که بسیاری از کتاب نخوان ها و مقتل نخوان ها را کتاب خوان و مقتل خوان کرد حاصل بازخوانی و ویرایش مقتل «نفس المهموم» شیخ عباس قمی است.
نگارنده در مقدمه بیان می کند که در این بازخوانی، دو اصل را قرار داده است: اصل اول اینکه فقط (ص) را دنبال کند و اصل دوم اینکه از تمام متن سه کتاب عناصر دراماتیک را جدا کند. مؤلف عقیده دارد این کتاب نمی توانسته شامل تمام سیرة (ص) باشد.
بسیاری از صاحب نظران، آثار حجازی را یک نوع «کولاژ» موفق می دانند که با استفاده از تصویرها، ای از یک نامه یا گفت وشنودها و کنار هم قرار دادن آن ها داستان را نگاشته است. هرکدام از ده داستان ها تکه ای از یک «کولاژ» است که از چیدن و کنار هم گذاشتنشان می توان اصل واقعه را فهمید و یکپارچ کولاژ را دید.
متن این کتاب کهن بوده و از همین حیث این کتاب را از سایر کتاب های دیگر متفاوت و متمایز می کند و خواننده را در یک تجربة متفاوت از خواندن قرار می دهد. در انتهای کتاب واژه نامه ای از لغات و واژگان دشوار احتمالی موجود است.میرزا کوچک خان
عصمت ویان
انتشارات مدرسه
تعداد صفحات: 95 صفحه


میرزا کوچک، بزرگ مردی در دوران معاصر است. شهیدی که الگویی برای زند انقل امروز ما، اسوة وطن پرستی، عزت طلبی و مسلمانی ظلم ستیز و مبارزی استکبار ستیز بود. در راه هدف از بذل هیچ کوششی فروگذار نکرد و در این مسیر جان خود را نیز نثار کرد. این که چرا مردمی که با او آشنا بودند با وجود آن همه سختی و رنج، حاضر شدند تا همه چیز خود را در اختیار میرزا کوچک خان قرار دهند و این که میرزا چرا قیام کرد و چگونه در ابتدا موفق شد و در نهایت چگونه ش ت خورد، از مهم ترین مسائل مطرح در تاریخ معاصر این سرزمین است که آشنایی با آن به خصوص در شرایط کنونی برای نوجوانان و جوانان این مرز و بوم ضروری می نماید. توصیفات معظّم انقلاب ی نیز در خصوص شخصیت میرزا مؤیّدی بر این مدعاست.

بخشی از این گونه توصیفات عبارت است از:
"حرکت او یک حرکت ویژه بود، صبغة مردمی و نجابتی که در کارش داشت کم نظیر و در دوران معاصرش بی نظیر بود؛ رفتارش بر مبنای و اعتقادات دینی بود، حرکتش هم صد در صد ی و ایرانی بود، با اجنبی در ستیز بود و استقلال مملکت را می خواست حفظ کند و یک نمونه مینیاتوری از نظام ی و را در محدودة خودش به وجود آورد."
این کتاب به صورت مختصر و مفید با قلمی روان و جذاب روایت داستان گونه ای از تاریخ زند و تحولات میرزا کوچک خان دارد.در پایان کتاب هم 3 نامة مهم از میرزا که در اوا نهضت خود به دیگران نوشته است ذکر شده که مطالعة آ ین نامه که خطاب به سرکردة قشون قزاق بوده است، حقیقتاً خواندنی و عبرت آموز است.به خواب شیرین بروید

ترجمه: جواد ترکاشوند
انتشارات: مؤسسة آموزشی و پژوهشی (ره)
تعدادصفحات: 64 صفحه


یکی از مشکلات شایع در دنیای ماشینیِ امروز، بی خو است. بی خو به معنای نخو دن نیست، بلکه مراد، خو است که با دردسر و سختی هایی همراه است و فرد پس از بیداری، احساس راحتی و رفعِ خست نمی کند.
باتوجّه به اینکه آگاهی یافتن از چگون ، زمان، مراحل، و روند خواب و بی خو در رفعِ نگرانی و کنار آمدن و حلّ بی خو ، به تنهایی بسیار مفید است، در جای جای این نوشتار و به مناسبت های گوناگون، اطّلاعاتی دقیق، علمی و به روز ارائه شده است.
کتاب حاوی چهارفصل به این شرح است:
در فصل اوّل، با تعریف خواب، آثار و فواید آن، مدّت و مراحل خواب و ریتمِ خواب – بیداری آشنا می شویم.
فصل دوم، دربارة گونه های بی خو و عللِ آن سخن می گوید. در پایان به کمک پرسش نامه ای مخاطب را به ارزی ِ بی خو ِ خود ترغیب می کند.
فصل سوم، که شاید مهم ترین قسمت کتاب باشد، به درمانِ بی خو اختصاص دارد. نویسنده شیوه های بهداشتِ خواب، اه درمانی، روان درمانی، زمان درمانی و دارودرمانی را برای مبتلایان به بی خو پیشنهاد می دهد.
فصل پایانی به ُپرخو و علل و آثارِ م ّب و نیز درمانِ آن می پردازد.
مطالب کتاب به گونه ای است که اگر خواننده به هر دلیل از روش های درمانی ارائه شده استفاده نکرد، بازهم مطالعة این نوشتار برایش مفید باشد.منبع: http://samenpl. /چهار کتاب برگزیده آذر ماه

درخواست حذف اطلاعات
چهار کتاب برای طرح کتاب خوان ماه، ویژه آذر 1395 توسط معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور معرفی شد.

به به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، کتاب های ترانه های نوازش اثر مصطفی رحماندوست، قاف (بازخوانی زندگی آ ین (ص) از سه متن کهن فارسی ویرایش یاسین حجازی، میرزا کوچک خان نوشته عصمت گیویان و به خواب شیرین بروید اثر ترجمه شده ای از جواد ترکاشوند ویژه آذر 95 از سوی معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور و در راستای اجرای منویات مقام معظّم ی(دام ظله العالی) در خصوص وم معرفی و در اختیار گذاشتن کتاب خوب و سالم برای پرورش فکری جامعه و نیز اقدام عملی در مسیر اجرای سیاست های سال 1395 نهاد (سال خواندن) معرفی شدند.


ترانه های نوازش
شاعر: مصطفی رحماندوست
انتشارات کانون پرورش فکری ک ن و نوجوانان،36 صفحه


مصطفی رحماندوست برای ک ن و ادبیات ک ن چهره ای شناخته شده است. کمتر کودکی را می شناسیم که نام او را نشنیده باشد و شعری از او نخوانده باشد. مجموعه ترانه های نوازش شامل 16 ترانه از این شاعر نام آشنا است که با زبانی ساده و بی آلایش همراه با نقاشی¬های چشم نواز که نمایانگر لحظه های شاد و زیبای ک ن است، برای گروه سنی «الف منتشر شد.
شعرهایی آموزنده که که بازتاب عواطف گرم و جوشان والدین دربارة کودک است را بیان می کند. در این شعرها همان حس و حالی جاری است که در تمام تاریخ در لالایی ها جاری بوده است. بی شک خوانش این اشعار هم برای والدین و هم برای ک ن دلنشین است.
قاف
(بازخوانی زندگی آ ین (ص) از سه متن کهن فارسی)
ویرایش: یاسین حجازی
انتشارات: شهرستان ادب

این کتاب حاصل بازخوانی زندگی رسول مکرم صلوات الله علیه و آله از سه کتاب کهن، به نام های تفسیر سورآبادی حدود 470 هجری قمری، سیرت رسول الله به سال 612 هجری قمری و شرف النبی حدود سال های 577 و 585 هجری قمری است.
یاسین حجازی برای تدوین این کتاب 3 سال زمان گذاشته تا تصویری روایی و مبتنی بر مستندات تاریخی را برای خواننده به صورت خطی روایت کند.
«آه» اثر پیشین یاسین حجازی است که بسیاری از کتاب نخوان ها و مقتل نخوان ها را کتاب خوان و مقتل خوان کرد حاصل بازخوانی و ویرایش مقتل «نفس المهموم» شیخ عباس قمی است.
نگارنده در مقدمه بیان می کند که در این بازخوانی، دو اصل را قرار داده است: اصل اول اینکه فقط (ص) را دنبال کند و اصل دوم اینکه از تمام متن سه کتاب عناصر دراماتیک را جدا کند. مؤلف عقیده دارد این کتاب نمی توانسته شامل تمام سیرة (ص) باشد.
بسیاری از صاحب نظران، آثار حجازی را یک نوع «کولاژ» موفق می دانند که با استفاده از تصویرها، ای از یک نامه یا گفت وشنودها و کنار هم قرار دادن آن ها داستان را نگاشته است. هرکدام از ده داستان ها تکه ای از یک «کولاژ» است که از چیدن و کنار هم گذاشتنشان می توان اصل واقعه را فهمید و یکپارچگی کولاژ را دید.
متن این کتاب کهن بوده و از همین حیث این کتاب را از سایر کتاب های دیگر متفاوت و متمایز می کند و خواننده را در یک تجربة متفاوت از خواندن قرار می دهد. در انتهای کتاب واژه نامه ای از لغات و واژگان دشوار احتمالی موجود است.میرزا کوچک خان
عصمت گیویان
انتشارات مدرسه
تعداد صفحات: 95 صفحه


میرزا کوچک، بزرگ مردی در دوران معاصر است. شهیدی که الگویی برای زندگی انقل امروز ما، اسوة وطن پرستی، عزت طلبی و مسلمانی ظلم ستیز و مبارزی استکبار ستیز بود. در راه هدف از بذل هیچ کوششی فروگذار نکرد و در این مسیر جان خود را نیز نثار کرد. این که چرا مردمی که با او آشنا بودند با وجود آن همه سختی و رنج، حاضر شدند تا همه چیز خود را در اختیار میرزا کوچک خان قرار دهند و این که میرزا چرا قیام کرد و چگونه در ابتدا موفق شد و در نهایت چگونه ش ت خورد، از مهم ترین مسائل مطرح در تاریخ معاصر این سرزمین است که آشنایی با آن به خصوص در شرایط کنونی برای نوجوانان و جوانان این مرز و بوم ضروری می نماید. توصیفات معظّم انقلاب ی نیز در خصوص شخصیت میرزا مؤیّدی بر این مدعاست.

بخشی از این گونه توصیفات عبارت است از:
"حرکت او یک حرکت ویژه بود، صبغة مردمی و نجابتی که در کارش داشت کم نظیر و در دوران معاصرش بی نظیر بود؛ رفتارش بر مبنای و اعتقادات دینی بود، حرکتش هم صد در صد ی و ایرانی بود، با اجنبی در ستیز بود و استقلال مملکت را می خواست حفظ کند و یک نمونه مینیاتوری از نظام ی و را در محدودة خودش به وجود آورد."
این کتاب به صورت مختصر و مفید با قلمی روان و جذاب روایت داستان گونه ای از تاریخ زندگی و تحولات میرزا کوچک خان دارد.در پایان کتاب هم 3 نامة مهم از میرزا که در اوا نهضت خود به دیگران نوشته است ذکر شده که مطالعة آ ین نامه که خطاب به سرکردة قشون قزاق بوده است، حقیقتاً خواندنی و عبرت آموز است.به خواب شیرین بروید

ترجمه: جواد ترکاشوند
انتشارات: مؤسسة آموزشی و پژوهشی (ره)
تعدادصفحات: 64 صفحه


یکی از مشکلات شایع در دنیای ماشینیِ امروز، بی خو است. بی خو به معنای نخو دن نیست، بلکه مراد، خو است که با دردسر و سختی هایی همراه است و فرد پس از بیداری، احساس راحتی و رفعِ خستگی نمی کند.
باتوجّه به اینکه آگاهی یافتن از چگونگی، زمان، مراحل، و روند خواب و بی خو در رفعِ نگرانی و کنار آمدن و حلّ بی خو ، به تنهایی بسیار مفید است، در جای جای این نوشتار و به مناسبت های گوناگون، اطّلاعاتی دقیق، علمی و به روز ارائه شده است.
کتاب حاوی چهارفصل به این شرح است:
در فصل اوّل، با تعریف خواب، آثار و فواید آن، مدّت و مراحل خواب و ریتمِ خواب – بیداری آشنا می شویم.
فصل دوم، دربارة گونه های بی خو و عللِ آن سخن می گوید. در پایان به کمک پرسش نامه ای مخاطب را به ارزی ِ بی خو ِ خود ترغیب می کند.
فصل سوم، که شاید مهم ترین قسمت کتاب باشد، به درمانِ بی خو اختصاص دارد. نویسنده شیوه های بهداشتِ خواب، گیاه درمانی، روان درمانی، زمان درمانی و دارودرمانی را برای مبتلایان به بی خو پیشنهاد می دهد.
فصل پایانی به ُپرخو و علل و آثارِ م ّب و نیز درمانِ آن می پردازد.
مطالب کتاب به گونه ای است که اگر خواننده به هر دلیل از روش های درمانی ارائه شده استفاده نکرد، بازهم مطالعة این نوشتار برایش مفید باشد.منبع: http://samenpl. /تسلیت ایام ماه محرم

درخواست حذف اطلاعات

ماه محرم یا محرم الحرام نخستین ماه تقویم ی (هجری قمری) و به اعتقاد مسلمانان از جملهٔ ماه های حرام است. شیعیان در این ماه به عزاداری برای حسین (ع) و یارانش می پردازند. اهل سنت نیز روز عاشورا را سالگرد روزی می دانند که موسی دریای سرخ را شکافت و خودش و پیروانش از آن عبور د. اهل سنت این روز را گرامی می دارند. سابقهٔ سوگواری و ب ایی عزاداری برای حسین بن علی به اولین روزهای بعد از عاشورا، در محرم سال ۶۱ هجری می رسد.عاشورا، دهمین روز از ماه محرم در تقویم هجری قمری است ، شهرت این روز نزد شیعیان به دلیل وقایع عاشورای سال ۶۱ هجری قمری است که با تقویم هجری خورشیدی این روز برابر با ، ۲۰ مهر ۵۹ خورشیدی است . در این روز حسین بن علی و یاران وی در رویداد کربلا در جنگ با لشکر یزید کشته شدند و مسلمانان در آن سوگواری می کنند. در مناطق شیعه نشین مراسم عزاداری برگزار می‎‏ شود. در تقویم رسمی ایران، افغانستان، عراق، پا تان و هند این روز تعطیل می باشد.سوگواری برای کشته شدان کربلا در همان روزهای پس این واقعه انجام شد. در اربعین هنکامیکه اسیران از شام بسوی مدینه درحرکت بودند راه خود را به سمت کربلا تغییر داه و هنکامیکه بدان سرزمین رسیدند با جابر ابن عبدالله انصاری صح و تعدادی از بنی هاشم مواجه شدند و در آنجا به سوگواری و نوحه سرایی پرداختند.سوگواری برای حسین بن علی و دیگر یارانش از روز نخست محرم آغاز می شود و در ظهر عاشورا به اوج می رسد. در غروب و شامگاه عاشورا، این سوگواری تحت عنوان مراسم شام غریبان ادامه پیدا می کند. در روز ۱۲ محرم نیز مراسمی با نام «سوم حسین» انجام می شود. این نوع مراسم ها در روز ۱۶ محرم با نام «هفتم حسین» و ۲۰ صفر با نام «اربعین» ادامه پیدا می کند. مراسم سوگواری سومین شیعیان از دیدگاه شیعه اهمیت بسیاری دارد و انجام آن عبادت است. سوگواری محرم در جاهای مختلف به صورت های گوناگون انجام می شود. علاوه بر شیعیان، این مراسم در میان غیر مسلمانان در ترینیداد و توباگو، جامائیکا، هند و ارمنی های ایران برگزار می شود. سوگواری محرم علاوه بر ابعاد مذهبی، ابعاد و اجتماعی نیز دارد.


منبع: http://samenpl. /4 کتاب برای طرح کتاب خوان ماه آبان 1395

درخواست حذف اطلاعات
معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور 4 کتاب برای طرح کتابخوان ماه 1395 معرفی کرد.

به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، کتاب های «محض اطلاع» نوشته غلامعلی حداد عادل، «ضیافت بلا» نوشته سیدمحمد میرباقری، «صوفی و چراغ جادو» نوشته ابراهیم حسن بیگی و «ادب الهی» تألیف مجتبی تهرانی ویژه آبان 95 از سوی معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور و در راستای اجرای منویات مقام معظّم ی(دام ظله العالی) در خصوص وم معرفی و در اختیار گذاشتن کتاب خوب و سالم برای پرورش فکری جامعه و نیز اقدام عملی در مسیر اجرای سیاست های سال 1395 نهاد (سال خواندن) معرفی شدند.

محض اطلاع (تحلیل محتوای جلد هفتم یادداشت های عَلَم)

نوشته غلامعلی حدّاد عادل

اتشارات فرارو

227 صفحه

این کتاب در حقیقت تحلیل جلد هفتم از مجموعه یادداشت های اسدالله عَلَم است. یادداشت های علم که در دوران وزارت وی در دربار توسط خودش به رشته تحریر در آمده به چند دلیل از جایگاه ویژه ای برخوردار است. نخست از آن جهت که دوره ای طولانی و مهم را در بر می گیرد و تقریباً دوازده سال آ حکومت شاه را شامل می شود. دلیل دیگر علم با شخص شاه و دسترسی و آگاهی او از بسیاری از واقعیات داخلی و خارجی است.

نویسنده معتقد است یادداشت های «عَلَم» که بیش از بیست سال از آغاز انتشارش می گذرد، به نحو قابل قبول مورد توجه قرار نگرفته و قابلیت بررسی های تاریخی و ی بسیاری دارد که می تواند در رشته های تاریخ و علوم موضوع بررسی انواع پایان نامه های کارشناسی ارشد قرار بگیرد. در این کتاب پس از پیشگفتار و مقدمه، طرح کلی محتویات «یادداشت های عَلَم» ارائه شده و در سرفصل هایی مجزا با انتخاب بخش هایی کوتاه از کتاب، به ذکر خاطراتی از انتخابات ریاست جمهوری که در سال ۱۹۶۸ انجام شده و در آن «نی ون» پیروز شده بود، پرداخته است. همچنین جنگ شش روزه اعراب و نیز در این کتاب مورد واکاوی قرار گرفته است که مهم ترین واقعه در مدت نگارش جلد هفتم خاطرات عَلَم به حساب می آید. در پایان نیز به تحلیل محتوای سه کتاب خاطرات دیگر (خاطرات عزّت شاهی، پایی که جا ماند، من زنده ام) تحت عنوان و اما بعد... پرداخته شده تا خواننده بتواند با مطالعه این دو بخش مقایسه ای میان ایران قبل و بعد از انقلاب ی را به عمل آورد.

صوفی و چراغ جادو

نوشته: ابراهیم حسن بیگی

انتشارات کانون پرورش فکری ک ن و نوجوانان

247 صفحه

صوفی و چراغ جادو، داستان پسربچه 12 ساله ای است به نام صوفی که در یک روستای ترکمن نشین زندگی می کند.

«صوفی» کلاس پنجم دبستان را تمام کرده است و منتظر است ببیند پدرش او را برای دورة راهنمایی به مدرسه می فرستد یا نه. جشن گندم است و همه به مهمانی «طواق حاجی» می روند که مرد ثروتمندی در روستاست. طواق حاجی، اسب سوارکاری دارد و سوارکارانش در مسابقات شرکت می کنند. صوفی در اسطبل طواق حاجی مشغول کار می شود و اسبِ لَنگی را که قادر به دویدن نیست از او می گیرد تا از آن نگهداری کند. او نام اسب را تیزتک می گذارد.

صوفی در طی داستان، چراغ جادویی پیدا می کند و غول چراغ جادو به او کمک های کوچک، ولی تأثیرگذاری می کند. صوفی اسب را برای درمان پیش پدربزرگش می برد و پیرمرد، اسب را درمان می کند. صوفی برای مسابقات آماده می شود و در مسابقة اول، حائز رتبة هشتم می شود. مادرش مشکل قلبی پیدا می کند، ولی به خیر می گذرد. غفور - پسر طواق حاجی - تیزتک را می د، ولی طواق حاجی، اسب را به صوفی برمی گرداند. تیزتک در مسابقات اول می شود، ولی غول چراغ جادو گم می شود و صوفی می فهمد که...

خود نویسنده در خصوص کتابش اینگونه بیان می دارد که: «کار اصلی چراغ جادو، ارتباط با بچه ها و رساندن آن ها به آرزوهای شان بود، اما در چراغ جادوی ما یک بچه غول وجود دارد که نمی تواند بایستد و آرزو ها را برآورده کند و تنها راه رسیدن به آرزو را به بچه ها نشان می دهد.»

ادب الهی (کتاب سوم: تربیت فرزند)

مجتبی تهرانی

انتشارات مؤسسة فرهنگی پژوهشی مص ح الهدی

365 صفحه

زنده­ یاد حضرت آیت­الله مجتبی تهرانی (رحمت الله علیه) در جلد سوم از درس­گفتارهای تربیتی خود طی 31 جلسه به مقولة بسیار حسّاس تربیت فرزند ­پرداخته­اند. ریشه­ی دقیق مسائل مربوط به تربیت و جستجوی آن در عرصه­های مختلف زندگی و بالا ه دستورها و رهنمودهای عملی برای رسیدن به مقام شایستة یک انسان با ایمان در صفحه صفحة کتاب موج می­زند. ایشان در طی جلسان یاد­شده، تربیت فرزند را در چهار حوزة خانواده، مراکز آموزشی، محیط های رفاقتی و دوستی و در محل کار و اشتغال مورد بررسی قرار داده­اند.

مراحل تربیت کودک و اقتضائات هر مرحله، ابزار و روش های تربیت­ و تربیت­شدن، نقش حیاء در تربیت و منوط نبودن آن به قصد و اراده، نقش اصلاح ظاهر در تهذیب باطن، پیوند تفکیک­ناپذیر میان تعلیم و تربیت یا علم و ادب، حسّاسیت مراکز آموزشی و اهمّیت سرنوشت­ساز شخصیت ان و آموزگاران، آثار ویرانگر انحرافات فکری و رفتاری متصدّیان آمور آموزشی و پرورشی، شیوة دوست­ی و آزمودن رفیقان، آثار تربیتی شغل و حرفه و نیز همکاران و مراجعان در شکل­گیری شخصیت انسان، از جمله محورهای بسیار مهم مباحث این کتاب است که باید به دقّت خواند و درآنها شه کرد و به کار بست.

مطالب این کتاب را باید توأمان از دو نگاه خواند: یکی از نگاه تربیت خود و دیگری از نگاه تربیت فرزندان؛ و در این میان به باور ، آنچه در این کتاب از دانستنی­ها و بایستنی­ها خواهید خواند، نخست باید راهنمای پرورش جان و روح خود ما باشد؛ و در غیر این صورت، تلاش برای تربیت فرزندان سودی نخواهد داشت.


ضیافت بلا: مقامات سلوکی در زیارت عاشورا

سید محمدمهدی میرباقری

انتشارات تمدن نوین

208 صفحه

این کتاب حاصل ترکیب و تنظیم متن دو دوره سخنرانی حجت ال والمسلمین سید محمّدمهدی میرباقری پیرامون مقایسة ارکان و مراحل سیر و سلوک متعارف و سیر و سلوک آمیخته با بلای معصومین (علیه السلام) است.

بر اساس آنچه در مقدمة این کتاب مطرح شده است هدف از خلقت، غایتی جز قُرب و لقای حضرت حق نیست، اما دو شیوه و راه برای پیمودن این مسیر غایی، پیشنهاد شده است: راه اول راهی است که بزرگان، علمای اخلاق و برخی ارباب معرفت به استناد آیات و روایات بیان فرموده اند که از عزم شروع می شود و به توبه، محاسبه، مراقبه، اعتدال و ذکر می رسد و راه دوم، سلوک با شفاعت اولیای خدا و درک بلای آن هاست. اگر راه اول را نیز چون عبادت ایام عادی سال فرض کنیم، راه دومْ به منزلة شب قدر، با مسیری کوتاه تر، پربارتر و پربرکت تر است. همة ریاضت ها برای رشد انسان مفیدند، اما هیچ یک به اندازة ابتلائات الهی، مؤثر نیستند؛ لذا می توان که از ابتلائات الهی، به عنوان بهترین نردبان سیر و سلوک نام برد. البته این دو راه اگر به هم ضمیمه شوند، هر کدام مکمل دیگری خواهد بود.

در فصل اول این کتاب، مراحل سیر و سلوک متعارف بررسی می شود و تبیین کلی از آداب تهذیب نفس و سیر به سویِ حضرت حق ارائه می شود و در فصل دوم، مقامات سلوکی در زیارت شریف عاشورا شرح داده خواهد شد. در این فصل، فرازهای زیارت عاشورا در شانزده عنوان تبیین شده است.

عناوین برخی از این فرازها عبارت اند از: «عوامل تنهایی ولی خدا»، «علت عقب ماندن افراد مختلف از قافلة عاشورا»، «لعن ارکان جبهه تاریخی باطل و رسیدن به سلم و حرب»، «تقاضای حضور در جبهة زمان (عجل الله فرجه الشریف) برای خون خواهی»، «رسیدن به مرتبة خون خواهی حسین (علیه السلام) و تقاضای رجعت»، «درخواست پاداش مصیبت زدگی»، «درخواست حیات و ممات محمد و آل محمد» و...

هر ماه چهار عنوان کتاب از سوی معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور در قالب طرح «کتاب خوان ماه» از میان کتاب های منتشر شده در سال 94 و 95 در موضوعاتی همچون: سبک زندگی ایرانی ی، کتاب های متناسب با مناسبت ‎های ملی و مذهبی و همچنین عناوین جذاب در حوزه کودک و نوجوان، در موضوعات و مناسبت های مختلف انتخاب و معرفی می شوند تا ضمن ترویج فرهنگ کتابخوانی، برخی معضلات فرهنگی و اجتماعی نیز با مطالعه کتاب ها مرتفع شود. معرفی و تبلیغ این کتاب ها از راه های مختلف همچون ارائه در نشست های کتاب خوان، کتاب خوان مجازی، انتشار طرح های گرافیکی در فضای مجازی، برگزاری جلسات نقد و بررسی و ... در سراسر کشور انجام می شود.منبع: http://samenpl. /تبریک فرارسیدن 13 آبان

درخواست حذف اطلاعات

چرا ۱۳ آبان روز دانش آموز است؟

صبح روز ۱۳ آبان ۱۳۵۷ ه.ش دانش آموزان در حالی که مدارس را تعطیل کرده بودند رو به سوی نهادند تا بار دیگر پیوندشان را با بت شکن خویش به جهان اعلام نمایند.

80389912-3333912

این جوانان پرشور گروه گروه داخل شدند و به همراه دانشجویان و گروه های دیگری از مردم در زمین چمن اجتماع د. مأموران شاه، را به محاصره خود درآورده بودند تا چنانچه فریاد حق طلبانه از گلویی برخاست آن را با گلوله پاسخ دهند دانش آموزان در کناره نرده ها و زمین چمن اجتماع کرده بودند و فریاد مقدس “الله اکبر” آنان فضا را می شکافت و تا فاصله های دور طنین می انداخت.

ساعت یازده صبح مأموران ابتدا چند گلوله گاز اشک آور در میان دانش آموزان و دانشجویان پرتاب د. اجتماع کنندگان در حالی که به سختی نفس می کشیدند، صدای خود را رساتر د و با فریاد دشمن شکن “الله اکبر” لرزه بر اندام مأموران مسلح شاه افکندند.

در این هنگام تیراندازی آغاز شد و لاله های انقلاب یکی پس از دیگری در خون غلتیدند جوانان با فریاد الله اکبر و با شعارهای مرگ بر امریکا و مرگ بر شاه به شهادت رسیدند و انقلاب خونین یشان را تداوم بخشیدند و دشمنان را بیش از پیش به رسوایی و ش ت کشاندند.

در این واقعه ۵۶ تن شهید و صدها نفر مجروح شدند.

(ره) در پیامی که به همین مناسبت از پاریس برای امت قهرمان ایران فرستادند، فرمودند:

“عزیزان من صبور باشید که پیروزی نهایی نزدیک است و خدا با صابران است. ایران امروز جایگاه آزادگان است… من از این راه دور چشم امید به شما دوخته ام… صدای خواهی و شما را به گوش جهانیان می رسانم”.

12200_889

از آن تاریخ به بعد، سیزدهم آبان ماه با عنوان روز دانش آموز، به عنوان حماسه خونین لاله های انقلاب در جریان نهضت ی گرامی داشته میشود.

***

image634874590008679969

واقعه به نقل از یک شاهد عینی:

“شنبه ۱۳ آبان سال ۱۳۵۷ ساعت ۱۱ صبح، بیش از هفت هزار دانش آموز و دانشجو و دیگر طبقات مردم در محوطه تهران گرد آمده و عده ای سرگرم تماشای نمایشگاه ع بودند و گروهی به سخنرانی گوش می د که ناگهان یک کپسول گاز اشک آور در هوا چرخید و روی زمین فرود آمد.

عده ای سراسیمه به سوی در ورودی دویدند، ولی در همین موقع صدای تیراندازی بلند شد. سربازان از پشت میله های به سوی مردم شلیک د. هنوز فریادهای “نترسید تیراندازی هوایی است” بلند بود که دانشجویی به زمین غلتید، از این لحظه به بعد و خیابان های اطراف آن مبدل به صحنه جنگ و گریز شد.

دانشجویان و دانش آموزان قصد داشتند آن روز به سوی منزل مرحوم آیت الله طالقانی راه پیمایی کنند. درست هنگامیکه عزم وج از د با تیراندازی نیروها مواجه شدند و به دنبال آن صحنه برخوردهای خونین شد. مجروحان توسط دانشجویان به بیمارستان منتقل شدند.”

در همان ساعات اولیه نیروهای ضربت وارد شدند و دانشجویان و دانش آموزان برای مقابله با این حمله آتش افروختند و به دنبال آن مأموران پس از چند متر پیشروی در آنجا را ترک د.

با شدت گرفتن تظاهرات، مأموران حکومت نظامی خیابان های اطراف و قسمتی از خیابان انقلاب را بستند و دانشجویان و دانش آموزان در خیابانهای اطراف پراکنده شدند. تظاهر کنندگان در چند نقطه خیابانهای و ولی عصر (عج) و خیابان های منشعب از آن آتش افروختند و با دادن شعار الله اکبر و لا اله الا الله خود را از حملات ددمنشانه مأموران نجات می دادند.

ساعت دو بعداز ظهر مجدداً سربازان حکومت نظامی بر روی دانشجویان و دانش آموزان که در داخل بودند، تیراندازی د که در همان لحظات اول عده ای از دانشجویان به زمین افتادند و در خون غلتیدند. دانشجویان و دانش آموزان با پلاکاردهایی که در آن شمار کشته شدگان را نوشته بودند با دادن شعار الله اکبر به راه پیمایی پرداختند. جنگ و گریز مأموران نظامی با دانشجویان و دانش آموزان تا پاسی از شب ادامه داشت …”منبع: http://samenpl. /معرفی چند کتاب از نورسیده ها

درخواست حذف اطلاعات
آ بچال نویسنده و تصویرگر: گرم بیس، ترجمة فؤاد نظیری ناشر: فنی ایرانت

آموزش غیرمستقیم به کمک سرگرمی بسیار مؤثر است. این کتاب ما را با خود به سفری مهیّج و د ل انگیزمی برد. این سفر از دشت های آفریقا آغاز میشود و تا جنگلهای آمازون و بیش هزارهای آفریقای شمالی وبیابا نهای دورافتادة استرالیا ادامه می یابد. موضوع اصلی کتاب، یک مسئلة زیست محیطی است: «اهمیت وارزش آب .»در این کتاب، بچه ها با اعداد آشنا میشوند. آنان و مخاطبان بزر گتر، 10 جانور را در متن کتاب و 100 جانوررا در حاشیة کتاب خواهند شناخت و با زیستگاههای آنان نیز آشنا خواهند شد. از ویژگیهای دیگر کتاب،وجه معماگونه و سرگرم کنندة آن است. اگر به تصاویر دقّت کنید، در هرکدام، تصویر جانورانی را خواهید یافت که در نگاه اوّل به چشم نمی آیند، حداقل ده حیوان در لابه لای تصاویر هر صفحة کتاب پنهان شده اند!تصویرگر این کتاب «گرم بیس » از چهره های مشهور بین المللی در خلق کتا بهای مصور است و آ بچالیکی از زیباترین و جذا بترین کتا بهای اوست.خلاصة محتوای کتاب از این قرار است که یک کرگدن، دو ببر، سه پرندة توکان، چهار پلنگ سفید، پنج ن، آب می نوشند و شش گربه ماهی در آب شنامی کنند و هفت س پاندا آب را می چشند تا اینکه هشت کفشدوزک نگرانیِ خود را نسبت به کمبود آب ابراز میکنند. نُه لا کپشت با شگفتی مشاهده می کنند که آب به شدّت کم شده و در پایان ده کانگورو متوجّه می شوند که دیگر آبی باقی نمانده است. حیوانات محل زندگی خود را رها می کنند و خش الی همه جا را فرامی گیرد؛ امّا پس از مدّتی...


دایرة ا لمعارف دنیای پروازنویسنده: آندره نهوم؛ ترجمة مهران درّی نوگورانی ناشر: پیام


از همان دوران افسان های دِدالوس پرنده در یونان باستان تاکنون، مردم در آرزوی پرواز بود ه اند. بعضی می پنداشتند که با تقلید از پرندگان و با ل زدن آ نها می توان پرواز کرد.از دوره عبّاس ابن فرناس، مخترع مسلمان، یعنی حدود سال 840 میلادی به بعد و در طول قرون وسطا،بسیاری از پژوهشگران بی پروا با لهایی به خود می بستند و از فراز برجها یا تپه ها به هوا می پ د تا فقط به زمین فرود بیایند؛ امّا اغلب سقوط می د. بعدها در قرن پانزدهم لئوناردو داوینچی، هنرمند و شمند برجستة ایتالیایی، برای گشودن اسرار پرواز به تفکّر پرداخت. لئوناردو هم معتقد بود که بشرمی تواند پرواز را از پرندگان بیاموزد؛ امّا او می پنداشت که بازوهای انسان ضعیف تر از آن است که برای مدّت زیادی بال بزند. پس او طرح ماشینهای با ل زنی به نام اورنیتوپتِر را ترسیم کرد. قر نها بعد، چنین طرحهایی دربین یادداشتهای او کشف شد. تا جایی که میدانیم، لئوناردو هرگز تلاشی برای ساختنماشینهایش نکرد و آ نها هرگز پرواز ن د. تقلید از پرواز پرندگان پیچید ه تر از آن بود که حتّی لئوناردومی پنداشت. بااینحال، ایده های او، در زمرة اولین تلا شهای علمی برای اختراع ماشین پرنده محسوب می شوند.در دایر ةالمعارف کوچک حاضر، مخاطبان جوان با تاریخچة پرواز انسان و گونه های وسایل پروازی آشنامی شوند. در ادامه رخدادهای جالب این رشته نیز بیوگرافی کوتاه صنعت پرواز یشگامان پرواز، مخترعان، ان و طراحان، تولیدکنندگان هواپیما و هوانوردان آمده است. پایا ن بخش کتاب، فرهنگ واژگان تخصصی و فهرست اعلام دوزبانه است


دایرة المعارف ورزش نویسنده احسان کاتبی؛ تصویرگر: رودابه خائف ناشر: محراب قلم

در زمانهای قدیم، ورزش جزئی از زندگی مردم به حساب می آمد. زیرا زندگی گذشتگان با زندگی ما خیلی متفاوت بود. درگذشته، مردم مجبور بودند برای تهیة غذا، پوشاک، مقابله با خطرهای طبیعی و جنگ، همواره آماده باشند. کم کم انسا نها دریافتند که می توانند قدرت، سرعت و مه ان را از راه تمرینهای بدنی افزایش دهند. درگذشته، فعالیتهای بدنی انسانها خیلی بیشتر از امروز بود. زیرا آ نها نمی توانستند مانند ما از فروشگاه ید کنند با وسیلة نقلیه جابجا شوند و با تلفن و اینترنت با هم ارتباط برقرار کنند. آ نها برای تهیة نیازهای روزمره شان می بایست خیلی فعالیت می د. انسا نها برای تهیة غذا به شکار می رفتند.برای مقابله با دشمنان، شمشیربازی، تیراندازی با کمان و پرتاب نیزه یاد می گرفتند. برای فرار از خطرها خیلی سریع می دویدند. برای اینکه بتوانند سریعتر حرکت کنند، سوارکاری می آموختند. کم کم انسا نها دریافتند که می توانند از ورزش لذّت ببرند. ازاین رو، مسابقاتی مانند شمشیربازی، دوومیدانی، مشت زنی، کُشتی، سوارکاری و تیراندازی ب ا د. مردم در کشورهای مختلف، به ورزشهای گوناگون علاقه داشتند.برای مثال در ایران، سوارکاری، تیراندازی باکمان و چوگان؛ در یونان، دوومیدانی، مشت زنی و ژیمناستیک و درشرق آسیا، انواع ورز شهای رزمی و شمشیربازی رواج داشت. در کتاب حاضر، ک ن در قالب چهارفصل با تاریخچه و اهمیت ورزش و تعداد زیادی از ورز شهای گروهی،انفرادی و نیز ورز شهای محلی و تفریحی و تاریخچة باز یهای المپیک و ورزشکاران مشهور آشنا می شوند.

مجموعه کتاب سفره ای 4جلد نویسنده و تصویرگر مهدیه صفایی نیا ناشر: چکه

مجموعة حاضر از 4 مجلّد تشکیل شده است. هر جلد از این مجموعة جذّاب و دیدنی برای آنکه توجّه ک ن را به خود جلب کند، به صورت یک سفره تا شده است. ک ن با والدین خود، سفره را بازمی کنندو در هر تای آن، با نوشته و تصویری زیبا رو به رو می شوند و می خوانند و لذّت می برند و نکته های یاد می گیرند.این مجموعه، ک ن را با برخی از مفهوم های اوّلیه مانند: بزرگ، کوچک، عددهای از یک تا پنج و همچنین حیوانات آشنا میکند. مهمتر از اینها، ضمن فراهم آوردنِ اوقات خوش برای کودک، خلّاقیت و نوآوریِ او راتقویت می کند.در کتاب این تخم گنجشک است؟مخاطب با تخم مرغی مواجه می شود که هر یک از پرندگان تصوّر میکنند مالِ آنهاست تا سرانجام معلوم میشود که تخمِ یک شترمرغ است.در کتاب این ظرف شیر مال کیه؟ قهرمانان داستان، در پیِ یافتنِ مالک ظرف شیر هستند.در کتاب بزرگترین حیوان جنگل کیه؟ حیوانات یک جنگل به دنبال آن هستند که بدانند کدام یک از آنهابزرگترین حیوان است.در کتاب این جای پای کیه؟حیوانات داستان، جای پایی را می بینند و تصوّر می کنند مالِ خود آنهاست، امّادر پایان، معلوم می شود که جای پای یک س است.منبع: http://samenpl. /یادداشت دبیرکل کتابخانه های عمومی کشور بر کتاب کریمانه

درخواست حذف اطلاعات

علیرضا مختا ور در یادداشتی با تمجید از کتاب «کریمانه»، مطالعه این کتاب را به همه مردم کشور و به خصوص جوانان توصیه کرد.


به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، علیرضا مختا ور دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور با تمجید و تقدیر از کتاب «کریمانه» که روایت حضور معظم انقلاب در منازل خانواده ی کرمان در خلال سفرشان در سال 1394 به کرمان است، مطالعه این کتاب را به همه مردم کشور به خصوص جوانان توصیه کرد.
متن کامل یادداشت دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور به شرح زیر است:

به نام آن که جان را روشنی داد

روز یکشنبه نهم آبان ماه، نسخه چاپ شده کتاب کریمانه به دستم رسید. این کتاب را به لطف عزیزان صهبا، قبل از انتشار خواندم.

کتاب در یازده فصل، روایت حضور حضرت آیت الله العظمی ، معظّم انقلاب ی، در منازل خانواده ی کرمان است که در ضمن سفر استانی ایشان، به کرمان در سال ۱۳۸۴ صورت گرفته است.

نوع روایتگری این کتاب آن را بسیار جذاب و خواندنی کرده و صفا و معنویتی که از خون پاک ی آن استان در صفحه صفحه این مجموعه موج می زند، بسیار محسوس و تأثیرگذار است.

تلاش گسترده و طولانی ای که برای تهیه مقدمات و تدوین و دقت در بیان خاطرات و مصاحبه ها صورت گرفته، با ملاحظه جزئیات و مطالب دقیق حوادث، قابل درک و فهم است.

در مدت زمانی که به خواندن این کتاب (پیش از انتشار) مشغول بودم و گفتگوهای طولانی که با عزیزان دست اندرکار تحقیق و تدوین آن داشتم، برایم مسلّم و محرز بود که این جوانان متعهد که بحمدالله به سبکی خاص و تخصصی هم در تدوین کتاب دست یافته اند، کارشان را آن طور که مطلوب و مقصود اهل ایمان است، نه یک تکلیف اداری و معمولی که امری عبادی می دانند که هم نیّت خالص در آن شرط است و هم عمل صالح در تمامی اجزاء و ارکان و مراحل.

و این چنین است که نتیجه کارشان به دل می نشیند و تا اعماق فکر و قلب آدمی نفوذ می کند.

بارها در ضمن مطالعه کتاب بر صفا و کمالات ، غبطه خوردم و سبک رفتاری عزیز را در مواجهه با خانواده معظّم از دل و جان تحسین . و بر محرومی و ناکامی خویش گریستم.

امیدوارم این کتاب، مورد مطالعه گسترده مردم عزیزمان خصوصاً جوانان این مرز و بوم که وظیفه پاسداری از میراث عظیم ی و انقلاب ی را بر عهده دارند، قرار گیرد و عطر پاک زندگی به سبک در جای جای کشورمان استشمام شود.

به جوانان عزیز مؤسسه ایمان جهادی هم صمیمانه توفیق در این عبادت تازه را تبریک می گویم و مشتاقانه به انتظار دیگر آثار عبادی ـ فرهنگی صهبا می نشینم.

و من الله وفیق
علیرضا مختا ورمنبع: http://samenpl. /ارسال کتاب به کتابخانه ها

درخواست حذف اطلاعات
مدیرکل منابع نهاد کتابخانه های عمومی کشور اعلام کرد: آغاز ارسال 75 هزار کتاب جدید به کتابخانه های عمومی


علی رمضانی، مدیرکل منابع نهاد کتابخانه های عمومی کشور از آغاز ارسال کتاب های «طرح انتخاب کتابدار 2» به کتابخانه های عمومی کشور خبر داد.


به گزارش ستاد خبری نهاد کتابخانه های عمومی کشور، مدیرکل منابع نهاد با اشاره به مراحل ید کتاب های انتخ کتابداران در این طرح، توضیحاتی در خصوص فرآیند ید ارائه کرد و گفت: «با پایان یافتن زمان برگزاری طرح انتخاب کتابدار 2، اداره کل منابع کار ارزی عناوین انتخاب شده را با همکاری کارشناسان استانی به اتمام رساند و فهرست عناوین درخواستی پس از تامین اعتبار لازم در شهریور ماه 95، به صورت کتابخانه ای یداری و پس از صحت سنجی تک تک بسته ها، فرآیند ارسال آنها به کتابخانه های عمومی آغاز شده و تاکنون بسته های بیش از 100 کتابخانه از مجموع کتابخانه های نهادی برای آنها ارسال شده است.»منبع: http://samenpl. /