رسانه
رسانه

حضور مراقب بهداشت در دبیرستانحضور مراقب بهداشت در دبیرستان

درخواست حذف اطلاعات

با حضور مراقبین بهداشت در دبیرستان دانش آموزان مورد معاینه مو و پوست قرار گرفتند.