رسانه
رسانه

دوزخ فقر برای ۱۳ میلیون ایرانیدوزخ فقر برای ۱۳ میلیون ایرانی

درخواست حذف اطلاعات


شناسایی خط فقر از جمله شاخص هایی است که در نظام آماری کشور ما سال هاست هیچ نهاد رسمی به سراغش نرفته…