رسانه
رسانه

بازداشت دانش آموزان و دانشجویان معترض فرانسوی آغاز شدبازداشت دانش آموزان و دانشجویان معترض فرانسوی آغاز شد

درخواست حذف اطلاعات


در فرانسه ۳۲ دانشجوی معترض به طرح اصلاح نظام آموزشی بازداشت شدند