رسانه
رسانه

استعفای ظریف و وج از تکذیب شداستعفای ظریف و وج از تکذیب شد

درخواست حذف اطلاعات


شورای عالی امنیت ملی ضمن تکذیب شایعاتی در مورد استعفای محمدجواد ظریف و تصویب وج ایران از …