رسانه
رسانه

باز هم درباره عباس جدیدی زود قضاوت کردید/ این ع هم فتوشاپ بودباز هم درباره عباس جدیدی زود قضاوت کردید/ این ع هم فتوشاپ بود

درخواست حذف اطلاعات


ع ی از عباس جدیدی منتشر شده که اورا در حال کارت کشیدن در یک خیریه نشان میدهد و الان عباس جدیدی…