رسانه
رسانه

من خداوند جهانممن خداوند جهانم

درخواست حذف اطلاعات
1-من خداوندِ جهانم که خدا ز آنِ من است

مالکِ جان جهانم کی به کتمانِ من است

2-خون دل خورده ام و راه ب زازل

چه غبارهای غلیظی که به دامانِ من است

3-رنج بسیار کشیدم که شدم صاحب حقّ

حالیا حقّ بدرونِ دل و این جانِ من است

4-گر که منصور بگفت است انا الحقّ سر-دار

او بمعنا به سر گوشه ای از خوانِ من است

5-عابدی کاو به نشست است به تسبیح و

گو چنین باش که خلقی چو تو مهمانِ من است

6-آنکه کتمان د این سخنِ پاکِ مرا

یا که فرعونِ من است یا خودِ هامانِ من است

7-زاهد-ار زهد فشان است بدانید که او

متحیّر به سرِ نقطه ایمانِ من است

8-آیت است اینکه خداوند بمن گفت بگو

این دلیلِ من و هم کثرتِ برهانِ من است

9-آنکه سجاده نشین است به شبهای دراز

خوش عزیزیست که او هم ز رقیبانِ من است

10-مژده باد ابهمانی که بمن ظلم نمود

به معاد ز آتش آشفته نگهبانِ من است

11-آنکه برر نیزه سرش آیت قرآن خواندست

آن حسینِ(ع) من و هم آن سروقرآنِ من است

12-بانوئی که بچشید جام بلا کرببلا

زینب(س) ماست ستائی-ز طبیبان من است

13-آن شبی هم که ببود شام غریبان بلا

ایدلا تا ابد شام غریبان من استمنبع: http://setaei. /