رسانه
رسانه

یاد ازیاد از

درخواست حذف اطلاعات

1-رد شد از یک ی از روده باد

از نظرهای و نا فتاد

2-دیگر آن ارزش که قبلا داشت رفت

پُر مایه کمتر شد ز جَفت

3-کام شیرینش ز خجلت ز هر شد

رخت رحلت بست و از آن شهر شد

4-اتّفاق افتاد وبائی سهمگین

که بِمُرد هر روز گروهی نازنین

5-یاد آن فتادند مردمان

که ببود در این مرض از حاذقان

6-شهر به شهر گشتند ز بهرش کو به کو

تا که یافتندش بضرب جستجو

7-باز آوردند او را با سلام

گُل فشان د او را خاصّ و عام

8-با تلاشِ آن پزشک با وفا

گشت نابود آن بلا و آن و با

9-باد روده گشت از جدا

باد سر-در اهل شهر می بود بجا

10-گر نمیکرد آن نظرهاشان حقیر

اینهمه پیدا نمیشد مرگ ومیرمنبع: http://setaei. /