رسانه
رسانه

آباد دوزخآباد دوزخ

درخواست حذف اطلاعات

1-گن اریم و اهل دوزخیم ما

کنیم آباد دوزخ را همین جا

2-دهیم از بهر حق اینجا گل

بنارش ریخته ایم اینگوند آبی

3-بگیریم سوز حرمان را زجانی

دهیم او را زخیر خود توانی

4-بدینکار سوز آن دوزخ بگیریم

در آنجا پس بعید باشد بمیریم

5-بر آریم چند زندانی ز زندان

دهیم خسران آنان را به تاوان

6-از این روهم نمانیم بی وزار

شود خلاق زندانی ز ما یار

7-مریض و گشنه را باشیم پرستار

شود آباد دوزخمان بدینکار

8-اگر تخمی درین عالم بکاریم

ز بهر دیگرانش واگذاریم

9-بدوزخ برگ و باری نیز ما راست

اگر با خوب و بد ما را مداراست

10-گلستان هم نمائیم این لسان را

گلستانها نمائیم آن جهان را

11-جهنم را کنیم بهتر ز رضوان

شود هر جای آن گ ار و بستان

12-بگیریم رنج از هر بیوه زار

یتیمش را شویم نیکو نگهدار

13-دهیم چون زحمتی بر دست وآرنج

بدوزخ میشویم آسوده از رنج

14-درختان را دهیم اینجا نکو آب

شود این آب آنجا جو به جو آب

15-ز بهر کودک و بیمار وهم پیر

بگیریم این جهان تا میشود شیر

16-بدوزخ نیز ما هم شیر داریم

شکم از شیر آنجا سیر داریم

17-هر آنچ اینجا دهیم آنجا بگیریم

چو با نیکی به اندر یک مسیریم

18-بهشتی چون نظر دو زد بدوزخ

نه بیند آتش و فریاد و آوخ

19-شود حیران چه شد آن نار پُر آخ

بر آید از تعجب بر سرش شاخمنبع: http://setaei. /