رسانه
رسانه

زینب(س) وصبرزینب(س) وصبر

درخواست حذف اطلاعات

1-زینب(س) و صبری به بیش از آسمان

بلکه بیش از صدهزاران ک شان

2-گر نمائی درکِ این بانوی پاک

که عزیزان را بدیده چاک چاک

3-شاید یک ذرّه شکیبش را چشی

بارِ قلبِ غم نصیبش را کشی

4-زینب(س) یعنی گوهر یک دانه ای

که شبی شوم مانده در ویرانه ای

5-زینب(س)- عاشورا به پشت تله خاک

میشد از بهر حسین(ع) هردم هلاک

6-میدید او را زیرتیغ شمر پست

میدید سر را از حسین(ع) بگرفته دست

7-تا نهایت صبر در او برقرار

محکم بر حلم و شکیبائی سوار

8-این چنین بود زینب(س) نی هاد

پیشِ قومِ بد نهادِ پُرعناد

9-با رغم صد کوه بر قلبی لطیف

قلبی اهل مهربانی و عفیفمنبع: http://setaei. /