رسانه
رسانه

یا حسین(ع)یا حسین(ع)

درخواست حذف اطلاعات

1-یا حسین(ع) تو آسمانی-ما زمین

این بشر انگشتر است و تو نگین

2-قرعه گرافتد میانِ خلقیان

نام تو آید حسین(ع) جـان بهترین

3-اندرین خلقت تو بودی نخبه که

آفـرین گفـته بخـود جــان آفـریـن

4-یوم م تو شوی شافع زما

چـون نـظر دارد بتـو حَـقُ المـبین

5-آبرومندی تو نزدِ کردگار

خـون و جانها داده ای از بهر دیـن

6-حق پرستیدی بِحق تا انتها

الحـق هم بودی بـحق اهل یقین

7-گوهرعشق را تو میبودی سزا

حـق و قرآن را تـو میبـودی امـین

8-نام تو چونکه رسد برجان ودل

جان شود سوگوار ودل گردد غمین

9-بهرتو گر مجلسی گردد بپا

مهـر تـو با قلب وجـان گردد عجین

10-در جنان گر که نباشیم نزدِ تو

چشم جان ودل شود بی شک عمین

11-یاد و نام تو ستائی را شود

نــور جـان ونــور قــلب ونــور عـیـنمنبع: http://setaei. /