رسانه
رسانه

گر که داری هوس کربُبلا بسم اللهگر که داری هوس کربُبلا بسم الله

درخواست حذف اطلاعات
1.کربلا رفتن بُود فوضی عظیم

ز آن عظیم تر بوده دیدار یتیم

2.یادگیر از آن شهید کربلا

که رسی به بیوه گان مبتلا

3.اصل راه آن شهید نینوا

راه و کوی و خانه هر بینوا

4.تو ره اصلی عزیز گم کرده ای

مطمئنا بهر برده ای

5.آن طرف نزد حسین(ع) اشکت چکان

این طرف نالان ز بیوه ک ن

6.این زیارت نیست ای یار عزیز

داری از حق و حقیقت ها گریز

7.اهرمن گوید بخوان بیحد

زندگی را مفت و مجانی مباز

8.پس تو فرمان میبری از دیوِ کین

پس ندانسته شدی از مشرکین

9.آن سرا را با خطاها باختی

چونکه آنرا در خی ساختی

10.نیمه شب تا صبح میخوانی

غافل از ندانیان پر نیاز

11.ک نت را سحر دیدن کنی

شادی و لبخندشان چیدن کنی

12.اهل زندان نیز دارد قلب و جان

می خورد زهر فراق ک ن

13.اشک زندانی بگیر از چشم او

تا بی نزد یزدان آبرو

14.نقد افزونی که داری این بدان

سهم مدیون است و سهم ناتوان

15.بر حسین(ع)گوئیم سلام از راه دور

به که با آلودگی باشیم حضور

16.آن تفکر که سفارش شد بما

در کلام حق به قرآن خدا

17.بهر این باشد کنی رفع بلا

از فقیر و از مریض و مبتلا

18.گر چنین کردی حسینی گشته ای

کاشته ای از بهر عقبی کِشته ای

19.پس ستائی زآنچه حق کردت عطا

بذل کن اما نه در خبط و خطامنبع: http://setaei. /