رسانه
رسانه

شوخی های جدی در حال آغازشوخی های جدی در حال آغاز

درخواست حذف اطلاعات

ارسال بسته های پستی به برخی دموکراتهای و مخالفان ترامپ مانند کلینتن و نقشه حمله به ماکرون رئیس جمهور فرانسه نشان میدهد دیگر مردم غرب از سیاستهای ضد کشور هایشان خسته شده اند و کم کم کارهای خشن و تند درحال آغاز است.

کمترین نتیجه بلند مدت این وقایع رنگ باختن ارزشهای چند فرهنگی و قربانی منافع مردم بومی اروپا است دیگر کم کم در غرب فیتیله شعارهای چند فرهنگی پائین کشیده خواهد شد که سردمدار آن ی ترامپ است که مانند کارد در حال فرو رفتن مهجران به قول ترامپ مهاجمان است

آشکار است که مهاجران برای منافع خود به غرب میروند که در تضاد صد در صدیبا مردم ان کشور ها است و طبیعی است که انها مهاجران را برانند زیرا قرار نیست که مدتی بعد سگ مهاجران بشوند