رسانه
رسانه

چین بیدارم کردچین بیدارم کرد

درخواست حذف اطلاعات

چین در حال سرکوب ایغور ها است .به این نکته فکر که نکند فردا چین مارا در ایرانمان سرکوب کند البته کمی بعد فکر با این فرمان که چین جلو می اید فردا یا روز بعد نوبت ما میشود پس بهتر است تفنگم را بردارم ا بزودی به ان نیاز خواهم داشت. از جنگ نباید فرار کرد چرت و پرت هم نباید گفت مانند روز روشن است انها دارند می ایند