رسانه
رسانه

سروده های مرتضا کیوان هاشمیفریاد سکوت / سروده مرتضی کیوان هاشمی

درخواست حذف اطلاعات

یک دم مگذار / سروده مرتضی کیوان هاشمی انجمن ادبی رابعه

درخواست حذف اطلاعات

نفرین / شعر خوانی مرتضی کیوان هاشمی در نیشابور

درخواست حذف اطلاعات

فریب خدا / غزلی از مرتضی کیوان هاشمی

درخواست حذف اطلاعات

پرچم / سروده مرتضی کیوان هاشمی

درخواست حذف اطلاعات

یکدم / مرتضی کیوان هاشمی انجمن ادبی هالو

درخواست حذف اطلاعات

نمی دانم من / سروده مرتضی کیوان هاشمی

درخواست حذف اطلاعات

ترس / شعر خوانی مرتضی کیوان هاشمی انجمن ادبی کبیر/ مکان: دانشکده فنی تهران

درخواست حذف اطلاعات

به تو چه؟! / سروده مرتضی کیوان هاشمی

درخواست حذف اطلاعات

آزا / سروده مرتضی کیوان هاشمی

درخواست حذف اطلاعات

/شعرخوانی مرتضی کیوان هاشمی انجمن ادبی رابعه

درخواست حذف اطلاعات