رسانه
رسانه

دو دل...دو دل...

درخواست حذف اطلاعات
هیجان دارم..فردا قراره بعد از چند سال قهر خانوادگی دوباره همو ببینیم..خاطره هایه خوب هیچ وقت فراموش نمیشن..مخصوصا این یکی عموم که از همه بیشتر ازش خاطره دارم...

(زنده یاد جیپه مشکیه قدیمی)........................منبع: http://shirinsh62. /