رسانه
رسانه

میروم تا اجازه ندهم حضرت زینب(س)یک بار دیگر به اسارت در بیایدمیروم تا اجازه ندهم حضرت زینب(س)یک بار دیگر به اسارت در بیاید

درخواست حذف اطلاعات


دختر شهید م ع حرم جبار دریساوی:

بار دومی که میخواست به برود خیلی ناراحت بودم می گفتم یک بار رفتید کافی است برای چه دوباره میروید،کنارم نشست و گفت اگر ما به نرویم چه ی میخواهد به نیروهای مردمی کمک کند،مردمی که مظلومند و زیر بار حملات تکفیری ها له میشوند، ی نیست آنها را یاری رساند،من به خاطر میروم تا اجازه ندهم حضرت زینب(س)یک بار دیگر به اسارت در بیاید،با این حرف ها مرا متعاقد د با اینکه مدام گریه می ولی در برابر حضرت زینب(س)تسلیم شدم و راضی هستم به رضای خدا .

@agamahmoodreza