رسانه
رسانه

کمک به فقرا (شهید حسناویکمک به فقرا (شهید حسناوی

درخواست حذف اطلاعات


همرزم شهید جواد علی حسناوی

یکی از خصلت های خوب آقا جواد که از روح بزرگش نشأت می گرفت کمک به فقرا بود،مکان هایی که با او بودم گاهاً می دیدم اگر نیازمندی به او مراجعه می کرد،دست خالی بر نمی گشت.یک بار در بازار کربلا غذا می خوردیم که شخصی آمد و گفت:من گرسنه هستم .آقا جواد همه ی آن چه برای خودمان سفارش داده بود ،بدون کاستی برایش سفارش داد.بهش گفتم:اخه تو از کجا می دونی طرف باز نمی کنه ؟گفت:من به ش کاری ندارم.مگه وقتی ما از خدا چیزی می خوایم،اون نگاه میکنه ما لیاقتش رو داریم یا نه؟خدا کریمه و به کرمش می بخشه نه لیاقت ما.آن جا بود که تمام محاسباتم از دنیا به هم ریخت.

@agamahmoodreza