رسانه
رسانه

سیریک یکی از شهرستان های موفق درحوزه ورزش وجوانان استسیریک یکی از شهرستان های موفق درحوزه ورزش وجوانان است

درخواست حذف اطلاعات
س رست اداره ورزش وجوانان شهرستان سیریک با مدیر کل ورزش وجوانان استان هرمزگان دیدار ودرخصوص حوزه های ورزش وجوانان شهرستان سیریک بایکدیگر به بحث وتبادل نظر پرداختند .منبع: http://sirikvarzash. /