رسانه
رسانه

85242 بدون عنوان...85242 بدون عنوان...

درخواست حذف اطلاعات
lصرف نظر از مزایای استفاده ی مجدد، cbse مبتنی بر اصول طراحی ی نرم افزار است: •قطعات مستقل هستند بنابراین ارتباطی با همدیگر ندارند؛ •پیاده سازی های قطعه پنهان هستند؛ •ارتباط از طریق رابط های خوش تعریف برقرار می شود؛ •قطعه سکوهای اشتراکی دارند و در نتیجه هزینه های توسعه کاهش می یابد.

منبع: http://softwarereuse. /