رسانه
رسانه

نکات تشریح مغزنکات تشریح مغز

درخواست حذف اطلاعات

سپتوم در برش عرضی نکات تشریح مغز:

۱٫ کیاسمای بینایی، محل تقاطع دو عصب بینایی است که اطلاعات بینایی هر چشم را به قشر مخ در سمت مقابل می­برد.

۲٫ در مغز چهار بطن وجود دارد که مایع مغزی – نخاعی در آنها جریان دارد.

۳٫ بطن های ۱ و ۲،درون نیمکره های چپ و راست می باشند و بطن ۴ جلوی مخچه و پشت بصل­ النخاع و بطن ۳ بین تالاموس­ ها قرار دارد.

۴٫ تالاموس­ها به بطن ۱و ۲ نزدیک­ترند.

۵٫ بجز پیام بویایی، تمام پیام­های حسی از اندام­های حسی (چشم و گوش و …) ابتدا وارد تالاموس شده و سپس به مراکز عصبی مربوطه می­روند.

۶٫ مجرای سیلویوس، رابط بطن ۳ و بطن ۴ مغزی است.

۷٫دو رابط جسم پینه ای و مثلث مغزی به سمت تالاموس با هم یکی می شوند اما به سمت جلو که می رویم از هم فاصله می گیرند و بین آنها ای شفاف به نام سپتوم به صورت عمودی کشیده شده که دو بطن جانبی ۱ و ۲ مغز را از هم جدا می کند.

سپتوم در برش طولی مغز

سپتوم

سپتوم در برش عرضی مغز بین دو بطن جانبی

سپتوم در برش عرضی

۱-چند مورد جمله ی زیر را به درستی تکمیل می کند؟(کنکور سراسری ۹۳)

((هنگام تشریح مغز ،در ح ی که لب های بویایی به سمت بالا قرار بگیرد،………می باشد.))

– درخت زندگی در بالای بطن ۱ و ۲ – اپی فیز در پایین اجسام مخطط

– بطن ۴ درون نیمکره های مخ – کیاسمای بینایی در بالای پایک های مغزی

الف)۱ ب)۲ ج)۳ د)۴

جواب سوال ۱ :

گزینه ب درست است. با توجه به شکل کتاب درسی ،

لوب های بویایی زمانی به سمت بالا قرار میگیرند که سطح شکمی مغز به

سمت تشریح کننده باشد. بنابراین مورد چهارم و سوم درست خواهند بود.

انعکاس:

تعریف: پاسخ غیرارادی و سریع به محرک­های محیطی

تعداد نورون­های شرکت کننده در انعکاس زردپی زیر زانو عبارتست از:

یک نورون حسی، یک نورون رابط، یک نورون حرکتی ماهیچه جلوی ران، یک نورون حرکتی ماهیچه عقب ران

تعداد سیناپس مسیر انعکاس زردپی زیر زانو ۵ عدد است:

۱٫ نورون حسی و نورون حرکتی ماهیچه جلوی ران (تحریکی)

۲٫ نورون حسی ماهیچه­ ی جلوی ران و نورون رابط (تحریکی)

۳٫ نورون رابط و نورون حرکتی ماهیچه عقب ران (مهاری)

۴٫ نورون حرکتی ماهیچه ­ی جلوی ران و سلول ماهیچه جلوی ران (تحریکی)

۵٫ نورون حرکتی ماهیچه عقب ران – سلول ماهیچه­ ای عقب ران

نکات

سیناپس ۵، گر چه وجود دارد ولی در انعکاس زردپی زیر زانو هیچ دخ ی ندارد.

۱٫ عضله جلوی ران (چهار سر ران) به استخوان کشکک زانو متصل است.

۲٫ عضله پشت ران (دو سر ران) به استخوان نازک نی متصل است.

۳٫ استخوان نازک نی به استخوان درشت نی متصل است امّا با استخوان ران مفصل نیست.

۴٫ نورون حسی به عضله جلوی ران متصل است ولی با آن سیناپس تشکیل نمی­دهد.

۵٫ در محل سیناپس­های نورون­های تحریکی انعکاس زردپی زیر زانو با عضله یا نورون حسی استیل کولین آزاد می­شود.منبع: http://succed. /