رسانه
رسانه

جمعیت بیکاران افزایش یافتجمعیت بیکاران افزایش یافت

درخواست حذف اطلاعات
براساس آ ین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار در خصوص آ ین تغییرات بیکاری در کشور حاکی ازآن است که جمعیت بیکار در تابستان سال جاری به ۳.۳ میلیون نفر رسیده و جمعیت بیکار در برخی از استان در مدت فوق علی رغم وعده مسئولین دو برابر شده است.