رسانه
رسانه

احتمال بازگشت «توافق کاهش تولید» اوپک و غیراوپکاحتمال بازگشت «توافق کاهش تولید» اوپک و غیراوپک

درخواست حذف اطلاعات
منابع اوپک در حالیکه می گویند بازگشت به توافق کاهش تولید نفت در سال آینده برای دفع احتمال اشباع بازار غیرمحتمل نیست مسکو و ریاض با کاهش تولید به کاهش قیمت بنزین و ترامپ کمک د.