رسانه
رسانه

بانک های تی منضبط تر از خصوصی هابانک های تی منضبط تر از خصوصی ها

درخواست حذف اطلاعات
اقتصاد با اشاره به تاکیدات رئیس جمهور برای بر اصلاح نظام بانکی، از بانک ها خواست، ابتدا تعریف، نگاه و انتظارات خود را از موضوع "اصلاح ساختار نظام بانکی" ارائه داده و سپس همین کار را از منظر حاکمیت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی انجام دهند.