رسانه
رسانه

استقرار موشک های چین درواکنش به ناوهایاستقرار موشک های چین درواکنش به ناوهای

درخواست حذف اطلاعات
این موشک ها حتی اگر در مناطق عمقی خاک چین نیز مستقر شوند باز از برد کافی برای هدف قرار دادن تمامی دریای چین جنوبی برخوردار هستند.