رسانه
رسانه

از کاهش بهای بنزین و نفت تا گرای فای اروپا به ایران علیرغم تهدید به وج ازاز کاهش بهای بنزین و نفت تا گرای فای اروپا به ایران علیرغم تهدید به وج از

درخواست حذف اطلاعات
موضوع "اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان" در این نوشتار به وقایع تاریخی بیست و یکمین روز دی ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.