رسانه
رسانه

برای تنظیم «قرارداد های کار» باید به چه نکات مهمی توجه کرد؟+نمونه قرارداد قانونیبرای تنظیم «قرارداد های کار» باید به چه نکات مهمی توجه کرد؟+نمونه قرارداد قانونی

درخواست حذف اطلاعات
قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حقوق، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد؛ اما این قرارداد باید چگونه تنظیم شود و چه نکاتی در آن لحاظ شود و در صورت اختلاف بین کارگر و کارفرما چه مرجعی صالح به رسیدگی است و نقش سندیکا های کارگری در تضمین حقوق کارگران چیست؟